Profil zadavatele: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KOPIE: Studie proveditelnosti opatření zlepšujících morfologicko-ekologický stav koryta a nivy Berounky v úseku Šlovice - Skryje"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2015 24.06.2015 15:00
Hodnocení krajinného rázu CHKO Blanský les a CHKO Slavkovský les
VZ malého rozsahu Zadávání 19.06.2015 30.06.2015 09:00
nákup komponent pro rozšíření serveru pro úložiště nálezových dat
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2015 01.07.2015 10:00
Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000 - materiál - geodetický kolík + plastová hlava (fixační materiál)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2015
Instalace infotabulek a infostojanů v rámci akce NI_99
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2015 25.06.2015 08:00
Mapování a monitoring evropsky významných druhů mechorostů v soustavě Natura 2000 - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2015 29.06.2015 10:00
Detailní inventarizace populací evropsky významných druhů brouků ve vybraných evropsky významných lokalitách
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2015 30.06.2015 10:00
Vyhotovení podkladů pro nové vyhlášení (přehlášení) NPP Velký Roudný
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2015
Extenzivní pastva v PP Tobiášův vrch
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2015 25.06.2015 08:00
Grafický návrh průvodce návštěvnickou infrastrukturou Žďárských vrchů
nadlimitní Zadáno 15.06.2015 24.06.2015 12:00
Nákup mobilních telefonů a LTE modemů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2015 24.06.2015 12:00
Rekonstrukce bezpečnostních přelivů rybníků v NPR Lednické rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2015
Mapování a monitoring evropsky významných druhů cévnatých rostlin v soustavě Natura 2000
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2015 19.06.2015 10:00
Aktualizace Generelu nemovitého majetku a Vypracování Průkazů energetické náročnosti budov pro objekty ve správě AOPK ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2015
Informační tabule CHKO Železné hory
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2015 15.06.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016