Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování technických podkladů k procesu ohlašování údajů o odpadech 20.11.2017
Zpracování analýzy rozhodnutí Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy a argumentací členských států 13.11.2017
Aktualizace norem v oblasti skládkování odpadů 06.11.2017
Zpracování podkladů k projektům expertní skupiny pro vody a průmyslové havárie Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinská úmluva) 03.11.2017
Zajištění organizace zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 02.11.2017
Zpracování posudku k záměru "Provedení zákonné ochrany ložiska nerostů Litice nad Orlicí a to stanovením ložiskové ochrany ve formě řešené rozšířením stávajícího dobývacího prostoru DP Litice nad Orlicí, dle vydaného předchozího souhlasu a následné těžby 30.10.2017
Podpora RANIT 27.10.2017
Roční podpora produktů IBM 26.10.2017
Zpracování posudku k záměru "Zvýšení kapacity titanové běloby" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 26.10.2017
Poradenství v oblasti zpracování studií proveditelnosti a navazujících architektonických modelů 25.10.2017
Setkání zúčastněných subjektů Karpatské úmluvy (kulatý stůl) 25.10.2017
Zajištění atestace dlouhodobého řízení ISVS dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS 25.10.2017
Poskytnutí daru UNEP 24.10.2017
Zpracování posudku k záměru "Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.10.2017
Zpracování posudku k záměru "Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 24.10.2017
Metodika sledování vybraných perzistentních organických polutantů pro kontrolu jejich výskytu ve vybraných odpadech 23.10.2017
Zajištění provozu IP komunikačního systému MŽP II 19.10.2017
Vyhodnocení a revize koncepce nadregionálního územního systému ekologické stability v Praze II 18.10.2017
Krajinou domova II 17.10.2017
Dodávka víceúčelových poukázek FKSP pro rok 2017 16.10.2017