Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Nové metody pro získání informací z ovzduší na špatně dostupných lokalitách 12.09.2016
Vypracování studie k riziku používání dentálních amalgámů v ČR – stav populace a odhad rizikových skupin 12.09.2016
Zajištění účasti ČR na 12. jednání Výboru pro hodnocení POPs, na zasedání Výboru pro vyhodnocování úmluvy a jednání expertní skupiny pro globální monitoring 12.09.2016
Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů OPŽP 2014 – 2020 I 12.09.2016
Objednávka č. OBJ-30-839/2016 09.09.2016
Zajištění screeningu výskytu plísně Batrachochytrium salamandrivorans u ocasatých obojživelníků v České republice a návrh dalšího postupu při prevenci ochrany obojživelníků 09.09.2016
Zpracování grafického manuálu pro publikace MŽP/CENIA hodnotící stav a vývoj životního prostředí 07.09.2016
Proměření gradientu koncentrací znečišťujících látek ovzduší (jmenovitě NOx, NO2, NO, B[a]P, suspendovaných částic frakce PM10 a PM2.5 a přízemního ozonu) ve vzrůstající vzdálenosti od dopravní komunikace 05.09.2016
Aktualizace POVIS a revize dat o záplavových územích 02.09.2016
Upgrade Povodňového informačního systému v roce 2016 02.09.2016
Darování exemplářů CITES (chameleoni) ZOO Plzeň 01.09.2016
Darování exemplářů CITES (chameleoni) ZOO Zájezd 01.09.2016
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP v rámci Úkolové pracovní skupiny mezinárodního programu spolupráce ICP Effects on Materials (Mezinárodní program spolupráce hodnocení účinků ovzduší na materiály a kulturní památky) 29.08.2016
Zajištění osvětové kampaně zaměřené na popularizaci významu života v půdě 29.08.2016
Zpracování posudku k záměru "Lakovací linka ve výrobní hale č. 3 v areálu společnosti Polycasa s.r.o. v Příbrami" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 29.08.2016
Monitoring kvality ovzduší v rámci specifického cíle 2.1 Operačního programu Životního prostředí 26.08.2016
Zpracování technických podkladů pro jednání v oblasti procesu povolování (autorizace) dle nařízení REACH včetně revize české verze 7. ATP nařízení (ES) č. 440/2008 a 10. a 11. ATP nařízení 26.08.2016
Aktualizace vrstvy záplavových území pro MŽP 25.08.2016
Návrh implementace a vytvoření vybraných služeb eIDAS pro rezort životního prostředí 25.08.2016
Malířské, tapetářské a podlahářské práce pro budovu MŽP na období 9/2016 až 12/2017 24.08.2016