Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování posudku k záměru "Modernizace trati Plzeň - Domažlice - státní hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 13.09.2022
Studie nakládání s biologickými odpady pro optimalizaci podpory z OPŽP 2021 - 2027 12.09.2022
CZ PRES - letenky v rámci zahraniční pracovní cesty na Pracovní skupinu Rady pro životní prostředí - WPE Nařízení o přepravě odpadů 09.09.2022
Zpracování posudku k záměru "Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 09.09.2022
Pokrytí aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP) - EMEP, TFEIP, TFMM 07.09.2022
Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí za rok 2021 06.09.2022
Aktualizace metodických podkladů pro zpracování studií systému sídelní zeleně v rámci OPŽP 2021 - 2021 31.08.2022
CZ PRES - catering pro Meeting of the EU Nature and Biodiversity Directors (RD CNS ÚV) 31.08.2022
CZ PRES - zajištění tlumočení pro akci "Konference geoparků, geovědní popularizace a geoturismu" 31.08.2022
CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro zasedání Rady EU pro mezinárodní otázky ŽP - WPIEI Biodiversity a WPIEI Whaling v Bruselu 31.08.2022
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP v rámci Úkolové pracovní skupiny mezinárodního programu spolupráce ICP Effects on Materials (Mezinárodní program spolupráce hodnocení účinků ovzduší na materiály a kulturní památky) 31.08.2022
Poskytování služeb KIVS IP VPN pro MŽP Vršovická (centrální nákup Ministerstva vnitra) 24.08.2022
Poskytování služeb KIVS IP VPN pro OVSS Brno (centrální nákup Ministerstva vnitra) 24.08.2022
Organizace a mediace kulatých stolů o financování soustavy Natura 2000 23.08.2022
Nákup mobilních telefonů 2022 22.08.2022
CZ PRES - catering pro Neformální zasedání pracovní skupiny Rady EU pro mezinárodní témata ŽP - globální otázky (RD CNS ÚV) 19.08.2022
Komplexní pasportizace vrtů na lokalitě Hradčany u Mimoně 19.08.2022
Podpora činnosti experta ve skupinách k monitoringu a ve Výboru pro hodnocení Stockholmské úmluvy 19.08.2022
Uspořádání doprovodné akce "Sdílení zkušeností ČR s implementací Stockholmské úmluvy" během 10. Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 19.08.2022
Zpracování údajů pro potřeby vyplnění 5. národní zprávy za Českou republiku vyžadované Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech 19.08.2022