Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Poskytování služeb KIVS IP VPN pro MŽP Vršovická (centrální nákup Ministerstva vnitra) 24.08.2022
Poskytování služeb KIVS IP VPN pro OVSS Brno (centrální nákup Ministerstva vnitra) 24.08.2022
Organizace a mediace kulatých stolů o financování soustavy Natura 2000 23.08.2022
Nákup mobilních telefonů 2022 22.08.2022
CZ PRES - catering pro Neformální zasedání pracovní skupiny Rady EU pro mezinárodní témata ŽP - globální otázky (RD CNS ÚV) 19.08.2022
Komplexní pasportizace vrtů na lokalitě Hradčany u Mimoně 19.08.2022
Podpora činnosti experta ve skupinách k monitoringu a ve Výboru pro hodnocení Stockholmské úmluvy 19.08.2022
Uspořádání doprovodné akce "Sdílení zkušeností ČR s implementací Stockholmské úmluvy" během 10. Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 19.08.2022
Zpracování údajů pro potřeby vyplnění 5. národní zprávy za Českou republiku vyžadované Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech 19.08.2022
Kuřívody - sanační opatření na lokalitě po SA v roce 2022 18.08.2022
CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro zasedání Konference OSN o biodiverzitě, 15. zasedání konference smluvních stran CBD a související zasedání protokolů COP-15.2 CBD, MOP-10 CPB, MOP-4 NP v Montrealu 17.08.2022
CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro 8. zasedání smluvních stran dohody AEWA v Budapešti 16.08.2022
CZ PRES - catering pro Konferenci o adaptacích na změnu klimatu "Designing climate resilient landscapes" (RD CNS ÚV) 15.08.2022
Údržba monitorovací sítě na lokalitě bývalého vojenského letiště Hradčany u Mimoně 15.08.2022
Poskytnutí analytických a poradenských služeb k posouzení organizačního nastavení Odborů výkonu státní správy I až IX v rámci struktury MŽP 10.08.2022
Dlouhodobá spolupráce pro realizaci projektu Koordinační aktivity v ochraně přírody a krajiny 29.07.2022
Zpracování posudku k záměru "Stabilizace odpadů BOME – Chvaletice v areálu Galmet Trade, s.r.o." podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 28.07.2022
CZ PRES - letenky v rámci zahraniční pracovní cesty na 19. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES CoP 19) 26.07.2022
Dlouhodobá spolupráce při zajištění realizace dotovaného projektu v oblasti EVVO 26.07.2022
Bezúplatné předání nepotřebného majetku státu (HW Cisco) 25.07.2022