Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Služba zpracování variantní studie proveditelnosti, katalogu požadavků a variant solution architektury pro vytvoření SW řešení Informačního systému odpadového hospodářství verze 2 21.08.2018
Tiskařské a polygrafické služby pro plnění edičního plánu MŽP 21.08.2018
Provedení revizí elektrických zařízení v budově Ministerstva životního prostředí 20.08.2018
Smlouva o dílo 20.08.2018
Zpracování posudku k záměru "Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu Vitošov" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 14.08.2018
Zpracování posudku k záměru "D6 – Střední Čechy" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 13.08.2018
Posouzení různých způsobů (technologií) nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven 07.08.2018
Zpracování dílčího hodnocení Národního parku Podyjí 07.08.2018
Zpracování dílčího hodnocení Národního parku Podyjí 01.08.2018
Podpora a monitoring atenuace ve vybraných plochách lokality Hradčany 31.07.2018
Doplňkové aktivity k Úmluvě CLRTAP v rámci Úkolových pracovních skupin TFEIP, TFIAM a TFMM a mezinárodního programu spolupráce ICP IM 30.07.2018
Aktualizace vrstvy záplavových území II. 26.07.2018
Pokrytí doplňkových aktivit spojených s plněním závazků vyplývajících z členství ČR v Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států 26.07.2018
Kontrola technického stavu vrtů a monitoringu ropné fáze na lokalitě bývalého vojenského letiště Hradčany 25.07.2018
Dodávky kancelářských potřeb pro resort MŽP 2018 - 2021 24.07.2018
Věcná a logistická příprava a provedení setkání zúčastněných subjektů Karpatské úmluvy (kulatý stůl) v regionu Karpat v České republice 24.07.2018
Zajištění vypracování odborných posudků k připraveným záchranným programům, popř. jejich aktualizacím 24.07.2018
Zpracování dílčího hodnocení Národního parku Podyjí 23.07.2018
Zpracování dílčího hodnocení Národního parku Podyjí 23.07.2018
Zpracování dílčího hodnocení Národního parku Podyjí 23.07.2018