Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Komplexní pasportizace vrtů na lokalitě Hradčany u Mimoně 19.08.2022
Podpora činnosti experta ve skupinách k monitoringu a ve Výboru pro hodnocení Stockholmské úmluvy 19.08.2022
Uspořádání doprovodné akce "Sdílení zkušeností ČR s implementací Stockholmské úmluvy" během 10. Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 19.08.2022
Zpracování údajů pro potřeby vyplnění 5. národní zprávy za Českou republiku vyžadované Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech 19.08.2022
Kuřívody - sanační opatření na lokalitě po SA v roce 2022 18.08.2022
CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro zasedání Konference OSN o biodiverzitě, 15. zasedání konference smluvních stran CBD a související zasedání protokolů COP-15.2 CBD, MOP-10 CPB, MOP-4 NP v Montrealu 17.08.2022
CZ PRES - zajištění ubytování delegace pro 8. zasedání smluvních stran dohody AEWA v Budapešti 16.08.2022
CZ PRES - catering pro Konferenci o adaptacích na změnu klimatu "Designing climate resilient landscapes" (RD CNS ÚV) 15.08.2022
Údržba monitorovací sítě na lokalitě bývalého vojenského letiště Hradčany u Mimoně 15.08.2022
Poskytnutí analytických a poradenských služeb k posouzení organizačního nastavení Odborů výkonu státní správy I až IX v rámci struktury MŽP 10.08.2022
Dlouhodobá spolupráce pro realizaci projektu Koordinační aktivity v ochraně přírody a krajiny 29.07.2022
Smlouva o umístění reklamního zařízení - k.ú. Špindlerův Mlýn 29.07.2022
Zpracování posudku k záměru "Stabilizace odpadů BOME – Chvaletice v areálu Galmet Trade, s.r.o." podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 28.07.2022
CZ PRES - letenky v rámci zahraniční pracovní cesty na 19. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES CoP 19) 26.07.2022
Dlouhodobá spolupráce při zajištění realizace dotovaného projektu v oblasti EVVO 26.07.2022
Bezúplatné předání nepotřebného majetku státu (HW Cisco) 25.07.2022
Nákup monitorů OPŽP 21.07.2022
Odborné služby ICT analytika, konzultanta a technického oponenta 21.07.2022
Sledování a vyhodnocení dynamiky hladiny podzemních vod v českých mokřadech mezinárodního významu 21.07.2022
Zpracování webového portálu pro oblast EVVO 21.07.2022