Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2016, 2017 v hladině nízkého napětí 20.07.2015
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2016, 2017 v hladině vysokého napětí 20.07.2015
Indikátor běžných druhů volně žijících ptáků 20.07.2015
Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR II. 13.07.2015
Dodávka a montáž nových kuchyňských linek vč. příslušenství 26.06.2015
Spoty určené k propagaci přínosů OPŽP 26.06.2015
Servisní služby pro tisková zařízení vybraných značek 17.06.2015
Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách 02.06.2015
Zpracování referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF II. 01.06.2015
ZABAGED 28.05.2015
Poskytování podpůrných služeb v rámci provádění rizikových analýz v oblasti bezpečnosti informací (ISMS), požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) stávajícím nástrojem SW RANIT 27.05.2015
Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí – opakování (část 1) 26.05.2015
Poskytování servisních a opravárenských prací pro vozidla značky Škoda 15.05.2015
Dodávka a montáž klimatizační jednotky do zasedací m. 351 v budově Ministerstva životního prostředí 14.05.2015
Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR 05.05.2015
Administrace poštovních služeb 30.04.2015
Analýza minimální výše nákladů zařízení na využívání odpadu a dalších souvisejících nákladů pro účely zefektivnění přidělování dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 3 28.04.2015
Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR 27.04.2015
Pronájem skenovacích pracovišť 27.04.2015
Zhodnocení podporované oblasti 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 27.04.2015