Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí


Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Poskytování vozidla Škoda Superb 27.09.2016
Tisk materiálů pro plnění Edičního a PR plánu Ministerstva životního prostředí II 27.09.2016
Kulatý stůl Karpatské úmluvy 2016 23.09.2016
Zajištění dvoudenní konference zaměřené na koncepční otázky spojené s národními parky v České republice a k 25. výročí vyhlášení Národního parku Podyjí a Národního parku Šumava 20.09.2016
Cateringové služby na konferenci 19.09.2016
Zpracování odborné oponentury Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu 16.09.2016
Zpracování vybraných kapitol dokumentu s názvem "Strategie ochrany dravců a sov České republiky" 14.09.2016
Darování exemplářů CITES (chameleoni) ZOO Praha 13.09.2016
Zpracování podkladů pro Vyhlášku o stanovení hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy, přípustné míry erozního ohrožení zemědělské půdy a opatření k jeho snížení, a o stanovení půd nevhodných pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu 13.09.2016
IV. etapa vývoje analytických metod pro stanovení perzistentních organických polutantů zařazených do Stockholmské úmluvy v environmentálních matricích v návaznosti na požadavky Globálního monitorovacího plánu 12.09.2016
Nové metody pro získání informací z ovzduší na špatně dostupných lokalitách 12.09.2016
Vypracování studie k riziku používání dentálních amalgámů v ČR – stav populace a odhad rizikových skupin 12.09.2016
Zajištění účasti ČR na 12. jednání Výboru pro hodnocení POPs, na zasedání Výboru pro vyhodnocování úmluvy a jednání expertní skupiny pro globální monitoring 12.09.2016
Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů OPŽP 2014 – 2020 I 12.09.2016
Zajištění screeningu výskytu plísně Batrachochytrium salamandrivorans u ocasatých obojživelníků v České republice a návrh dalšího postupu při prevenci ochrany obojživelníků 09.09.2016
Zpracování grafického manuálu pro publikace MŽP/CENIA hodnotící stav a vývoj životního prostředí 07.09.2016
Proměření gradientu koncentrací znečišťujících látek ovzduší (jmenovitě NOx, NO2, NO, B[a]P, suspendovaných částic frakce PM10 a PM2.5 a přízemního ozonu) ve vzrůstající vzdálenosti od dopravní komunikace 05.09.2016
Aktualizace POVIS a revize dat o záplavových územích 02.09.2016
Upgrade Povodňového informačního systému v roce 2016 02.09.2016
Darování exemplářů CITES (chameleoni) ZOO Plzeň 01.09.2016