Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Poskytování servisních a opravárenských prací pro vozidla značky Škoda 15.05.2015
Dodávka a montáž klimatizační jednotky do zasedací m. 351 v budově Ministerstva životního prostředí 14.05.2015
Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR 05.05.2015
Administrace poštovních služeb 30.04.2015
Smlouva o smluvním pěstování a dodávce sadebního materiálu lesních dřevin 30.04.2015
Analýza minimální výše nákladů zařízení na využívání odpadu a dalších souvisejících nákladů pro účely zefektivnění přidělování dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 3 28.04.2015
Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR 27.04.2015
Pronájem skenovacích pracovišť 27.04.2015
Zhodnocení podporované oblasti 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 27.04.2015
Malířské, tapetářské a podlahářské práce v budově MŽP 16.04.2015
Propagace OPŽP 2007 – 2013 a OPŽP 2014 – 2020 formou nádob na tříděný odpad na vlakových nádražích 15.04.2015
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu 14.04.2015
Multifunkční tiskárny pro OVSS 20.03.2015
Zajištění vyhodnocení vlivů Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR na životní prostředí (SEA) 20.03.2015
Stanovení kritérií pro realizaci míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů OPŽP 2014 - 2020 11.03.2015
Prováděcí kupní smlouva 09.03.2015
Nákup mobilních telefonů a originálních baterií - OPŽP 02.03.2015
Optimalizace nakládání s kaly z komunálních čistíren odpadních vod 02.03.2015
Nájem dopravního prostředku 20.01.2015
Ostraha ČHMÚ 13.01.2015