Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách 02.06.2015
Zpracování referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF II. 01.06.2015
ZABAGED 28.05.2015
Poskytování podpůrných služeb v rámci provádění rizikových analýz v oblasti bezpečnosti informací (ISMS), požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) stávajícím nástrojem SW RANIT 27.05.2015
Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí – opakování (část 1) 26.05.2015
Smlouva o poskytování systémové podpory Produktů č. 78/2015 26.05.2015
Poskytování servisních a opravárenských prací pro vozidla značky Škoda 15.05.2015
Dodávka a montáž klimatizační jednotky do zasedací m. 351 v budově Ministerstva životního prostředí 14.05.2015
Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR 05.05.2015
Administrace poštovních služeb 30.04.2015
Smlouva o smluvním pěstování a dodávce sadebního materiálu lesních dřevin 30.04.2015
Analýza minimální výše nákladů zařízení na využívání odpadu a dalších souvisejících nákladů pro účely zefektivnění přidělování dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 3 28.04.2015
Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR 27.04.2015
Pronájem skenovacích pracovišť 27.04.2015
Zhodnocení podporované oblasti 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 27.04.2015
Malířské, tapetářské a podlahářské práce v budově MŽP 16.04.2015
Propagace OPŽP 2007 – 2013 a OPŽP 2014 – 2020 formou nádob na tříděný odpad na vlakových nádražích 15.04.2015
Zajištění dodávek reprografického spotřebního materiálu 14.04.2015
Multifunkční tiskárny pro OVSS 20.03.2015
Zajištění vyhodnocení vlivů Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR na životní prostředí (SEA) 20.03.2015