Veřejná zakázka: Opatření v povodí Robečského potoka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5576
Systémové číslo: P16V00001599
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 642386
Na základě předběžného oznámení:
Opatření v povodí Robečského potoka
Počátek běhu lhůt: 18.08.2016
Nabídku podat do: 15.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatření v povodí Robečského potoka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět zakázky:
Předmětem zakázky „Opatření v povodí Robečského potoka“ je realizace stavebních prací akce „Opatření v povodí Robečského potoka“. Tato akce zahrnuje tři dílčí části a to: Opatření v povodí Robečského potoka: rybník Břehyně, Opatření v povodí Robečského potoka: Máchovo jezero – Dokeská zátoka, Opatření v povodí Robečského potoka: Máchovo jezero – hrázka NPP Swamp.
Realizace zakázky bude probíhat v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby „Opatření v povodí Robečského potoka“, tedy dle třech dílčích projektových dokumentací: Opatření v povodí Robečského potoka: rybník Břehyně, Opatření v povodí Robečského potoka: Máchovo jezero – Dokeská zátoka, Opatření v povodí Robečského potoka: Máchovo jezero – hrázka NPP Swamp zpracovaných Ing. Vránou a Ing. Vejvalkovou, spol. KV + MV AQUA s.r.o. v srpnu 2015 (dále jen PD).
Součástí ceny díla jsou veškeré práce (vč. např. rozborů, geodetických prací, poplatků, majetkoprávní vyrovnání za zábor staveniště, uložení sedimentu i použití přístupové komunikace či vjezdu do lesa) stanovené projektovou dokumentací při dodržení veškerých podmínek rozhodnutí, souhlasů a vyjádření dotčených orgánů a organizací i majetkoprávní vyrovnání za zábor staveniště, uložení sedimentu i použití přístupové komunikace či vjezdu do lesa.
Pouze finanční plnění nájemní smlouvy č. 6006 s LČR s. p. o nájmu pozemků p. č. KN 2600/14 a 2634/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera a poplatek za odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa čj. MUCL/17915/2016 uvedené v příloze č.2 není součástí nabídkové ceny a je hrazeno přímo zadavatem.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že součástí nabídky je i vyhotovení geometrického plánu zaměření skutečného stavu celé hrázky v Dokeské zátoce, pro zřízení věcných břemen a zavkladování vodního díla do katastru nemovitostí dle platné legislativy; 6x v tištěné formě, ověřené příslušným úřadem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 500 597 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky