Veřejná zakázka: Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý – realizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9810
Systémové číslo: P18V00000851
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-027908
Datum zahájení: 30.05.2018
Nabídku podat do: 21.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý – realizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci hráze včetně dvou bezpečnostních přelivů a technických objektů vodního díla III. kategorie, historického rybníku Velký Pařezitý, který je zároveň záložním zdrojem pitné vody. Lokalita je přírodní rezervací, proto součástí prací je i úprava litorálního pásma za účelem zajištění optimálních podmínek života předmětů ochrany (vyjmenovaných chráněných živočichů a rostlin) podle plánu péče.

Cílem projektu je provést rekonstrukci hráze a technických objektů vodního díla Velký Pařezitý rybník a současně provést opatření vedoucí k zajištění optimálních podmínek předmětů ochrany ve stejnojmenné přírodní rezervaci. Realizace zakázky bude probíhat v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele „Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý“, zpracované HG partner, s.r.o., 2017, hlavní projektant Ing. Pavel Veselý (dále jen PD). Veškeré práce budou prováděny na pozemcích č. parc. 364, 271, 268 v k. ú. Řásná, okres Jihlava, kraj Vysočina. Následující pozemky v k.ú. Řásná budou dočasně dotčeny stavbou: p.č. 269, 426/3, 434/1, 329/4, 362, 436/1, 436/2 a 436/3.

Součástí ceny díla jsou veškeré práce (vč. např. geodetických prací, poplatků, apod.) stanovené projektovou dokumentací při dodržení veškerých podmínek rozhodnutí, souhlasů a vyjádření dotčených orgánů a organizací.
Součástí ceny díla je dále zajištění propagace akce formou dočasného billboardu a trvalé pamětní desky – viz příloha č. 5 SOD. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 činí maximální způsobilé výdaje na zhotovení billboardu 15 000 Kč bez DPH a pamětní desky 5.000 Kč bez DPH.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že součástí díla je i vyhotovení geometrického plánu hráze i technických objektů pro zřízení věcných břemen a zavkladování vodního díla do katastru nemovitostí dle platné legislativy či pro účely uzavření smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků; 4x v tištěné formě, ověřené příslušným úřadem.
Záruční doba pro stavební práce je stanovena na 60 měsíců, což je doba plně odpovídající charakteru předmětu veřejné zakázky. Délka požadované záruční doby je obvyklá a běžně zhotoviteli staveb poskytovaná a zabezpečuje zadavateli dostatečně dlouhou dobu na zjištění případného nekvalitního plnění. Nastavení délky lhůty vychází ze zkušeností z obdobných realizovaných veřejných zakázek a podmínek dotačních programů na zajištění udržitelnosti díla.

Akce je rozdělena do následujících stavebních objektů:
SO 01 Oprava návodního líce hráze
SO 02 Oprava koruny hráze
SO 03 Patní drén
SO 04 neobsazeno
SO 05 Mýcení dřevin a náletů
SO 06.1 Spodní výpust
SO 06.2 Převádění vody během stavby
SO 06.3 Přeložka vodovodu (násosky)
SO 07 Hrčlavá roura
SO 08 Vyčištění odtokových koryt, úpravy litorálu
SO 09 Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu
SO 10 Úprava levého bezpečnostního přelivu

Přístup na staveniště se předpokládá po komunikacích uvedených v projektové dokumentaci. Předpokládá se stavba provizorní panelové komunikace a vyztužení ploch zařízení staveniště (viz. Souhrnná technická zpráva kap. B. 4). Po dokončení stavby budou případné poškozené pozemky uvedeny do původního stavu. Majetkoprávní vypořádání s dotčenými subjekty je součástí nabídkové ceny.

„Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. “

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 42 676 848 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky