Veřejná zakázka: Konzultace, průběžná nezávislá oponentura a dozor při implementaci AIS SFŽP ČR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9828
Systémové číslo: P18V00000869
Evidenční číslo zadavatele: 3/2018
Datum zahájení: 29.05.2018
Nabídku podat do: 11.06.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Konzultace, průběžná nezávislá oponentura a dozor při implementaci AIS SFŽP ČR
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky na služby je oponentura, analýza a připomínkování předaných výstupů zhotovitele Agendového informačního systému SFŽP ČR (dále jen „AIS SFŽP ČR“) ve vztahu k podmínkám, vyplývajícím ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Agendový informační systém SFŽP ČR“ a z ní vzešlé Rámcové dohody na Agendový informační systém AIS SFŽP ČR (dále jen „Rámcová dohoda“). Předmětem zakázky je dále nezávislé expertní posouzení technologických a projektových aspektů průběžného postupu při realizaci veřejné zakázky na zhotovení informačního systému AIS SFŽP ČR, konzultace a dozor při implementaci AIS SFŽP ČR, a to v souladu se Studií proveditelnosti AIS SFŽP ČR.

Pro účely charakteristiky předmětu této zakázky je součástí Výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace (dále jen "Výzva") zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Agendový informační systém SFŽP ČR“3, která tvoří Přílohu č. 1 Výzvy, spolu s Rámcovou dohodou uzavřenou se zhotovitelem AIS SFŽP ČR a všemi jejími přílohami v anonymizované podobě, která tvoří Přílohu č. 2 Výzvy . Dále je součástí této Výzvy Studie proveditelnosti AIS SFŽP ČR, která tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Všechny uvedené dokumenty (v případě Studie proveditelnosti AIS SFŽP ČR zejm. kap. 6.5.2) obsahují důležité informace charakterizující předmět nyní poptávané zakázky, přičemž tyto informace jsou pro plnění zakázky nezbytné. Dodavatelé jsou povinni seznámit se s obsahem Přílohy č. 1 až 3 Výzvy.

Předmětem zakázky jsou konkrétně tyto služby:
• Expertní posudky, oponentury a analýzy všech výstupů v těchto fázích
realizace AIS SFŽP ČR:
- Business process model,
- Legislativní analýza,
- Globální specifikace AIS SFŽP ČR,
- 1. prototyp AIS SFŽP ČR,
- 2. prototyp AIS SFŽP ČR,
- Finální verze AIS SFŽP ČR,
- Dokumentace dle přílohy C. Rámcové dohody na AIS SFŽP ČR,
přičemž v rámci těchto fází se bude jednat o výstupy analytické i funkční
(testování prototypů a funkčních celků AIS SFŽP ČR). Shoda plnění
předmětu realizace AIS SFŽP ČR bude posuzována jak s původními
požadavky, uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na
zhotovení informačního systému AIS SFŽP ČR, tak s akceptovanými celky
logicky provázaných výstupů akceptovaných v předchozích fázích
realizace projektu, tj. shoda předmětu plnění bude posuzována nejen s
původními požadavky zadávací dokumentace k veřejné zakázce na
zhotovení AIS SFŽP ČR, ale i s průběžně vznikajícími dokumenty,
analýzami, částmi systému a ostatními podklady, již vzájemně
odsouhlasenými mezi zadavatelem a zhotovitelem systému v rámci
realizace veřejné zakázky k AIS SFŽP ČR.
• Spolupráce na přípravě vstupů (připomínkování a verifikace zadání) pro
zhotovitele AIS SFŽP ČR, požadovaných zadavatelem.
• Účast na jednáních pracovních skupin, expertních týmů a hlavního týmu
projektu na vyžádání zadavatele, která zahrnuje rovněž:
- přípravu podkladů pro jednání,
- vyjadřování se k probíraným tématům,
- přípravu podkladů v souladu se závěry jednání.
• Průběžné konzultace a dozor nad činnostmi souvisejícími s realizací projektu
AIS SFŽP ČR dle vyžádání zadavatele.

Kontrola a posouzení bude probíhat průběžně, na základě předávání dílčích částí zhotovitelem AIS SFŽP ČR k akceptaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní fond životního prostředí České republiky
 • IČO: 00020729
 • Poštovní adresa:
  Olbrachtova 2006/9
  140 00 Praha 4 - Krč
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 491216

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4 - Krč

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky