Veřejná zakázka: Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8062
Systémové číslo: P17V00001309
Evidenční číslo zadavatele: NPS 04613/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-022485
Datum zahájení: 15.08.2017
Nabídku podat do: 02.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je zadávána z programu Operační program životního prostředí 2014 – 2020. Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.1. - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území, a to pod názvem projektu „Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava“, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0004620.
Veřejná zakázka je členěna na 2 části, kdy dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku do kterékoliv části.
Část 1 – ODCHOV - Předmětem veřejné zakázky je odchov perlorodky říční in situ pro jeden rok s výstupem 72 500 ex. juvenilních perlorodek. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 5 – Projektová dokumentace a v příloze č. 1 Položkový rozpočet této zadávací dokumentace.
Část 2 – ANALÝZY - Předmětem veřejné zakázky je zajištění populace perlorodek před rizikem úhynu vlivem znečištění a eroze, a to detekcí havárií monitorováním znečištění, saprobiologickou detekcí chronické a epizodické eutrofizace, opatřením proti erozi ohrožující biotop perlorodky, screeningem kovů a pesticidů, opatřením proti znečištění nad místy výskytu perlorodek, chemickým monitoringem zaměřeným na vyhodnocení opatření proti znečištění a erozi a bioindikací čistoty vody v povodí. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 Položkový rozpočet této zadávací dokumentace a v příloze č. 5 – Projektová dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 228 098 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
1. máje 260
385 01 Vimperk

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky