Veřejná zakázka: Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice – polopřirozený odchov perlorodek říčních – II. Etapa 2017 - 2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7293
Systémové číslo: P17V00000543
Evidenční číslo zadavatele: NPS 01423/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-008103
Datum zahájení: 29.03.2017
Nabídku podat do: 12.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice – polopřirozený odchov perlorodek říčních – II. Etapa 2017 - 2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odchov perlorodky říční in situ pro jeden rok se vstupem 80 000 ex. juvenilních perlorodek. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 3 – Prováděcí dokumentace a příloze č. 1 Položkový rozpočet této zadávací dokumentace
Veřejná zakázka není členěna na části.
Veřejná zakázka je zadávána z programu Operační program životního prostředí 2014 – 2020. Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.1. - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území, Aktivita 4.1.1. - Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy. Výzva č. 9, a to pod názvem projektu „Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - polopřirozený odchov perlorodek“, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002606.
Zadavatel uvádí a vyhrazuje si právo, že pokud projekt „Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - polopřirozený odchov perlorodek“, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002606, nebude poskytovatelem dotace (OPŽP) schválen, pak tato skutečnost dle § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ zapříčiní zrušení tohoto zadávacího řízení, neboť zadavatel nebude disponovat dostatečnými finančními prostředky na financování předmětu plnění této veřejné zakázky.
Zadavatel uvádí, že dodavateli, který splní zadávací podmínky a požadavky dle ZZVZ a se kterým bude uzavřena smlouva, příslušný odbor zadavatele udělí, pokud jí takový dodavatel nebude disponovat, výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro manipulaci s perlorodkou říční.
Zadavatel uvádí, že polopřirozené odchovy perlorodky říční je možné, mimo odchovu v roce 2022, realizovat v jarním nebo podzimním termínu. Tedy pro každý jednotlivý rok, mimo roku 2022, platí, že 2. Fáze inkubace glochidií musí být realizována nejpozději do 31. 12. daného roku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 381 300 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mzp.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky