Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Management lesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023
Odesílatel Miloš Nagy
Organizace odesílatele Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [IČO: 62933591]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2016 18:28:00
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel nedopatřením uvedl chybně 2 údaje v "Příloze č. 1 LES Smlouvy o dílo - Vzor slepého rozpočtu":

1) U položky "Ochrana proti zvěři - Repelent", byl chybně uveden počet jednotek 28 000 ks. Správná hodnota počtu jednotek se kterou se v zakázce počítá (dle "Přílohy č. 1,2 smlouvy o dílo - LES Podrobný rozpis prací, mapové vymezení","Přílohy č. 1 Části 1 Zadávací dokumentace -LES Podrobný popis veřejné zakázky " a předpokládané hodnoty veřejné zakázky) je 49 000 ks.

2) U položky "Sazenice - Jedle bělokorá", byla ve sloupci "výdaj vč. DPH 2018 [Kč]" chybně uvedena hodnota "X" (tj. nevyplňovat) a ve sloupci "výdaj vč. DPH 2019 [Kč]" chybně uvedena hodnota "0" (tj. k nacenění). Správně (dle "Přílohy č. 1,2 smlouvy o dílo - LES Podrobný rozpis prací, mapové vymezení" a "Přílohy č. 1 Části 1 Zadávací dokumentace -LES Podrobný popis veřejné zakázky ") má být ve sloupci "výdaj vč. DPH 2018 [Kč]" uvedena hodnota "0" (tj. k nacěnění) a ve sloupci "výdaj vč. DPH 2019 [Kč]" uvedena hodnota "X" (tj. nevyplňovat).

Zadavatel přikládá opravenou "Přílohu č. 1 LES Smlouvy o dílo - Vzor slepého rozpočtu" k této zprávě a zároveň umisťuje tento opravený dokument do sekce Zadávací dokumentace veřejné zakázky v elektronickém nástroji EZAK. Výše uvedené změny údajů jsou momentálně ve vzoru slepého rozpočtu pro přehlednost vyznačeny červeně.

V souvislosti s opravou údajů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5.12.2016 10:00 hod.


Přílohy
- Příloha č. 1 LES Smlouvy o dílo - Vzor slepého rozpočtu.xlsx (11.55 KB)