Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Měřící skupiny
Odesílatel Magdalena Navrátilová
Organizace odesílatele Státní fond životního prostředí České republiky [IČO: 00020729]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.02.2015 17:21:59
Předmět Dodatečné informace

Zadavatel veřejné zakázky „Měřící skupiny“ poskytuje na základě dotazu jednoho z dodavatelů tyto dodatečné informace:

Dotaz 1:
V bodě 1.7. závazného vzoru smlouvy je uvedeno, že měřící skupina označí zdroje znečištění resp. měřící zařízení, které dodala nebo se na jejich instalaci popř. provozu podílí či podílela v posledních 12 měsících před uzavřením smlouvy a u těchto zdrojů uvede subdodavatele, který na těchto zdrojích provede kontrolu.

Jelikož se smlouva vztahuje na kontroly provedené do 30.4.2018, považujeme tuto podmínku za výrazně omezující. Pokud byla měřící skupina u některých zdrojů oprávněnou v roce 2014, nemůže být tedy po následujících 40 měsíců ani skupinou kontrolní. Bylo by prosím možné tuto podmínku změnit např. na období posledních 12 měsíců před provedenou kontrolou?

Odpověď 1:
Tazatel ustanovení 1.7. Smlouvy o kontrole správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod (dále jen „Smlouva“) nepochopil správně. Daný požadavek není omezující ve vztahu ke kontrolním měřícím skupinám, nýbrž je nastaven tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů mezi kontrolní a oprávněnou měřící skupinou. Úvaha tazatele o době 40 měsíců, kdy nebude moci provádět kontrolu na zdroji znečištění, kde působil jako oprávněná měřící skupina, není správná, jedná se pouze o 12 měsíců. Pro upřesnění výkladu daného ustanovení tímto zpřesňujeme původní znění ustanovení:

„1.7. Čtvrtletní plán kontrol projedná ČIŽP s měřící skupinou nejpozději 14 dnů před začátkem čtvrtletí. Při projednání plánu kontrol měřící skupina označí zdroje znečištění resp. měřící zařízení, které dodala nebo se na jejich instalaci popř. provozu podílí či podílela v posledních 12 měsících před uzavřením smlouvy a u těchto zdrojů uvede subdodavatele, který na těchto zdrojích provede kontrolu. Při sestavování Čtvrtletního plánu kontrol dbá ČIŽP i měřící skupina na to, aby nebyly překročeny finanční částky určené na jednotlivé kalendářní roky, ani celková smluvní částka. Konečný Čtvrtletní plán kontrol zašle měřící skupina v elektronické podobě vedoucímu Oddělení finančně analytického a kontrolního a dalším osobám dle požadavku Fondu nejpozději 7 dnů před začátkem čtvrtletí. Pokud měřící skupina na základě smlouvy s Fondem působí na více OI ČIŽP, bude Čtvrtletní plán kontrol zasílán sestavován a zasílán pro každý OI ČIŽP samostatně.“

Nově je znění daného ustanovení následovné:
„1.7. Čtvrtletní plán kontrol projedná ČIŽP s měřící skupinou nejpozději 14 dnů před začátkem čtvrtletí. Při projednání plánu kontrol měřící skupina označí zdroje znečištění resp. měřící zařízení, které dodala nebo se na jejich instalaci popř. provozu podílí či podílela v posledních 12 měsících před vznesením požadavku na provedení kontroly ze strany OI ČIŽP a u těchto zdrojů uvede subdodavatele, který na těchto zdrojích provede kontrolu. Při sestavování Čtvrtletního plánu kontrol dbá ČIŽP i měřící skupina na to, aby nebyly překročeny finanční částky určené na jednotlivé kalendářní roky, ani celková smluvní částka. Konečný Čtvrtletní plán kontrol zašle měřící skupina v elektronické podobě vedoucímu Oddělení finančně analytického a kontrolního a dalším osobám dle požadavku Fondu nejpozději 7 dnů před začátkem čtvrtletí. Pokud měřící skupina na základě smlouvy s Fondem působí na více OI ČIŽP, bude Čtvrtletní plán kontrol zasílán sestavován a zasílán pro každý OI ČIŽP samostatně.“

Zadavatel dále těmito dodatečnými informacemi mění lhůty a v souladu s nimi i odpovídající znění zadávací dokumentace, a to následovně:

6.1 Lhůta pro doručení písemných dotazů k zadávací dokumentaci končí dne 24. 02. 2015.

6.2 Lhůta pro podání nabídek končí dne 03. 03. 2015 v 10:00 hod.

6.3 Otevírání obálek se uskuteční dne 03. 03. 2015 v 10:15 hod. v budově pracoviště zadavatele na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4 – Michle, 140 00.


Přílohy
- 28-2014_ZD_P5.doc (181.00 KB)
- 28-2014_ZD.doc (232.00 KB)
- 28-2014_dodatecne_info1.pdf (228.56 KB)