Veřejná zakázka: Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - managementová opatření - BIOMONITORING

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8942
Systémové číslo: P18V00000093
Evidenční číslo zadavatele: NPS 00194/2018
Datum zahájení: 16.01.2018
Nabídku podat do: 25.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - managementová opatření - BIOMONITORING
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je biomonitoring. V rámci této aktivity budou prováděny následující dílčí činnosti:


1. Průběžný biologický dohled

Bude prováděn průběžný dohled nad realizovanými pracemi, aby bylo vyloučeno negativní ovlivnění biotopu perlorodky říční. Tedy zejména zamezení tvorby erozních splavenin, vnosu ropných látek a dalších škodlivých chemikálií do toku během realizace. Během dohledu je rovněž sledováno uložení kompostované travní hmoty se zaměřením na kompostové výluhy, tedy jejich unikání do vodního prostředí.
2. Sledování chemismu vod v lokalitách dotčených projektem (managementovými opatřeními)

V místě realizace opatření bude prováděno kontrolní měření hodnot chemicko-fyzikálních vlastností vody (pH, vodivosti, teploty, zákal vody) a to nad a pod místem prací v minimálně týdenním intervalu. Hodnoty budou zaznamenány do primární databáze formátu excel pro další zpracování. Tyto data slouží k pravidelným kontrolám v povodí.

3. Testování vývoje úživnosti detritu za optimálních podmínek ex situ (2x během vegetačního období)

Bude proveden kompletní test úživnosti detritu za optimálních teplotních podmínek (při stabilní teplotě prostředí 18 – 19 °C) dle standartní metodiky ZP - viz příloha č. 5. Pro každý test je užito 10 ex perlorodek stáří 1+. Detrit pro testy bude odebírán vždy nad a pod místem opatření. Výsledky testů budou zaznamenány do databáze primárních dat pro další statistické hodnocení.

4. Testování vývoje biotopu revitalizovaných povodí in situ (po vegetační období)

Bude proveden bioindikační test in-situ biotopu dle standartní metodiky ZP - viz příloha č. 5 zadávací dokumentace . Pro každý test bude užito 10 ex perlorodek stáří 1+. Destičky osazeny juvenilními perlorodkami budou uloženy pod místem opatření, aby bylo možno zachytit vliv opatření na biotop perlorodky. Pro uložení destiček bude v povodí vybráno 5 profilů. Výsledky testu budou zaznamenávány do primární databáze dat pro další statistické hodnocení.

5. Teplotní monitoring revitalizovaných povodí

Do 5ti vybraných profilů kopírující profily pro testy in-situ budou uloženy teplotní čidla s kontinuálním záznamem dat. Vzhledem k faktu, že bude prováděno měření teploty vody po celou dobu projektu, bude prováděna pravidelná kontrola stavu čidel, výměna baterií a minimálně jednou měsíčné i sběr dat do PC. Data budou archivována pro následné statistické zpracování.6. Pořizování a správa fotodokumentace pro zachycení vývoje díla v čase

Během prací bude pořizována fotodokumentace před, během a po dokončení každého opatření a to nejlépe ze stejné pozice, aby bylo možno zachytit všechny podstatné změny během realizace.

7. Zajišťování podkladů pro internetové stránky a další publicitu

Bude vytvářen přehledný archiv fotodokumentace včetně popisků v návaznosti na předchozí aktivitu

8. Vyhodnocování dohledu ve formě zprávy

Každoročně budou o biomonitoringu zpracovány průběžné zprávy včetně přílohy sestávající z databáze primárních dat pro statistické zpracování a archivu fotodokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 187 630 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky