Veřejná zakázka: Realizace a vyhodnocení provozní inventarizace lesa v rámci obnovy lesního hospodářského plánu, NP Šumava – na územním pracovišti Srní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8935
Systémové číslo: P18V00000086
Evidenční číslo zadavatele: NPS 11718/2017
Datum zahájení: 15.01.2018
Nabídku podat do: 24.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace a vyhodnocení provozní inventarizace lesa v rámci obnovy lesního hospodářského plánu, NP Šumava – na územním pracovišti Srní
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení prací – „Realizace a vyhodnocení provozní inventarizace lesa v rámci obnovy lesního hospodářského plánu, NP Šumava – na územním pracovišti Srní“ s využitím metody pro zajištění strukturálně bohatých lesů dle metodiky provozní inventarizace. S ohledem na odbornou náročnost, rozsah terénních prací a návaznost na jiné odborné projekty Správy NP Šumava je nutné dodržet metodické principy (Metodika tvorby lesního hospodářského plánu na podkladě provozní inventarizace; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., 2004) a časový harmonogram prací. Z časového a územního hlediska jsou práce plánovány do dvou etap:
• I. ETAPA : Práce na lesnických úsecích 1-4. Celkem 862 ploch
• II. ETAPA : Práce na lesnicích úsecích 5-8. Celkem 785 ploch
Celkem: 1647 ploch
Konkrétně je potřeba provést následující činnosti:
1. V zájmovém území ÚP Srní obnovit již existující inventarizační plochy (dále také jen „IP“). V případě nabytí majetku Správou Národního parku Šumava, které není pokryto sítí IP a je tudíž nepokryté inventarizační sítí, založí se zde nové IP v základní (páteřní) síti 250 x 250 m. V případě, že tímto rozšířením přibude nový typ vývoje lesa (dále jen „TVL“) využije se možnosti dále založit IP doplňkové sítě (125 x125 m) pro zajištění dostatečné přesnosti zjištění porostních zásob. Při založení základní a doplňkové sítě inventarizačních ploch PIL je nutné akceptovat a zahrnout trvalé výzkumné plochy projektu Biomonitoring, které jsou nebo budou na zájmovém území po dobu zpracování založeny.
2. Provést terénní měření sledovaných charakteristik na IP podle předem stanovené metodiky viz příloha č.3. Postupovat podle časového harmonogramu prací v rámci ETAP I. a II. Naměřená data se předávají zadavateli ke kontrole průběžně.
3. Provést sehrání naměřených dat v rámci stanovených režimů do sběrné databáze a jejich zpracování metodou statistického výběrového šetření zvlášť podle požadavků zadavatele (např. zvlášť zpracování dat z IP na dílčích plochách A,B,C (5028 ha) a zvlášť dat z IP D (4488 ha).
4. Práce na projektu bude ukončena předáním závěrečných výstupů provozní inventarizace jednak ve formě otevřené databáze primárních údajů (formát accdb) na úrovni jednotlivých inventarizačních ploch (včetně grafických údajů – shp) a dále v podobě písemné zprávy, která bude obsahovat zjištěné údaje o stavu lesa, velikost zjištěného přírůstu a taxační veličiny pro jednotlivé typy vývoje lesa (TVL), typy porostů a dílčí plochy. Textová zpráva bude předána v tištěné i digitální podobě (ve formátu Open Office, nebo Microsoft Word ve verzi 2000 až 2010 a ve formátu pdf), bude obsahovat rovněž předem stanovenou metodiku šetření a tabelárně zpracované výsledky inventarizace.
Pro lesy na území NP Šumava ve vlastnictví státu, kde má Správa NP Šumava právo hospodařit, jsou vypracovány lesní hospodářské plány (dále jen „LHP“) dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů. Území NP Šumava je členěno na části spravované územními pracovišti (dále jen „ÚP“). Každé ÚP je tvořeno nejméně jedním lesním hospodářským celkem (dále jen „LHC“) a pro každý LHC je zpracován LHP.

Rozloha LHC Srní včetně platnosti LHP:
Plocha PUPFL Plocha porostní půdy (ha) Platnost LHP
ÚP Srní 10536,52 9516,44 2009-2019

Podrobná specifikace veřejné zakázky je uvedena v technické specifikaci díla (Příloha č. 1 Smlouva o dílo) a v zadávacím protokolu (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 647 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky