Veřejná zakázka: Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8519
Systémové číslo: P17V00001764
Datum zahájení: 13.11.2017
Nabídku podat do: 23.11.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovení kompletní projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorský dozor pro akci Revitalizace potoka v EVL Kochánovické rybníky a tůně. Hlavním cílem revitalizace potoka Podhůra protékajícího kochánovickou střelnicí je obnovení vodního režimu, obnova mokřadních biotopů druhově bohatých vlhkých a mokřadních luk) a zvýšení nabídky drobných vodních ploch (tůní) vhodných pro rozmnožování místních obojživelníků včetně obou předmětů ochrany EVL kuňky ohnivé (syn. obecná, Bombina bombina) a čolka velkého (Triturus cristatus).

Konkrétním záměrem je revitalizace cca 700 m vodního toku (odstranění opevnění koryta, zvýšení jeho nivelety, rozvlnění a rozvolnění toku), zrušení melioračních systémů v ploše EVL, vyhloubení tůní a vytvoření na ně navazujících mokřadů, odstranění stanovištně nepůvodních dřevin a části křovitých náletů, ošetření významných solitérních stromů a stromů rostoucích při severní hranici pozemku, vybudování kamenných zídek, zimovišť, plazníků, pozorovacího stanoviště (posouzení úpravy hranolové věže objektu bývalé střelnice na pozorovací stanoviště) a haťového okruhu mokřady.

Zájmové území je součástí evropsky významné lokality EVL CZ0533696 Kochánovické rybníky a tůně, součástí I. zóny CHKO Železné hory. Způsob provedení konkrétních opatření bude vycházet ze Standardů péče o přírodu a krajinu platných ke dni podpisu smlouvy (dále jen „Standardy“). Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Zadavatel stanovuje Standardy pro realizaci této veřejné zakázky jako závazné. Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: http://www.standardy.nature.cz

Část projektu – autorský dozor je financována z Operačního programu Životní prostředí (Evropský fond regionálního rozvoje – zdroj Evropská Unie).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky