Veřejná zakázka: Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8384
Systémové číslo: P17V00001629
Datum zahájení: 12.10.2017
Nabídku podat do: 30.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace a autorský dozor na akci - Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy, jehož předmětem je obnova dvou rybníků: odbahnění zátopy, kompletní opravy technických prvků včetně odpadního koryta.

Předmětem obnovy rybníka Loch (místně Mlýnský rybník) je:
- rekonstrukce hráze v celkové délce cca 429 m včetně vybudování schodiště a ochrany vzdušného líce, před erozí způsobenou průtoky Chrudimky,
- výměna požeráku a potrubí, pročištění odpadního koryta,
- vybudování loviště,
- zrušení současného šachtového přelivu a vybudování nového bezpečnostního přelivu v koruně hráze,
- výměna rozdělovacího objektu a rekonstrukce nátokového kanálu,
- zřízení cca 50m přístupové komunikace k hrázi
- odbahnění zátopy, předpokl. obj. sedimentu 11 000 m3
Pozn. Výlov rybníku Loch se předpokládá v září, později musí zaměření proběhnout na vodě.

Předmětem obnovy rybníka Velká Kamenice je:
- rekonstrukce hráze v celkové délce 253 m včetně vybudování schodiště a sjezdu do podhrází a opravy boční hrázky,
- oprava údržba výpustného objektu a odpadního koryta, doplnění lávky,
- vybudování loviště,
- rekonstrukce bezpečnostního přelivu,
- rozšíření a zpevnění přístupové komunikace,
- 3 tůní o celkové ploše cca 900 m2, max hloubce do 1,5 m (není součástí přiloženého investičního záměru) na pozemku pod hrází
- odbahnění zátopy, předpokl. obj. sedimentu 78 000 m3
Pozn. Zaměření sedimentu na tomto rybníce musí proběhnout na vodě.

Zájmové území se nachází v první zóně CHKO Žďárské vrchy a v přírodních památkách – PP Zadní rybník a PP Mlýnský rybník a rybník Rohlík. Způsob provedení konkrétních opatření bude vycházet z platných Plánů péče o tyto PP a ze Standardů péče o přírodu a krajinu platných ke dni podpisu smlouvy (dále jen „Standardy“ ). Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Zadavatel stanovuje Standardy pro realizaci této veřejné zakázky jako závazné. Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: http://www.standardy.nature.cz

Vzhledem k tomu, že rybníky jsou hnízdištěm několika významných druhů ptáků a biotopem dalších ZCHD (jeřáb popelavý, husa velká, moták pochop, chřástal, leknín bělostný), bude nutné požádat o příslušné výjimky dle § 43 a 56 ZOPK orgán ochrany přírody. Kvůli hnízdění ptáků bude třeba realizaci prací soustředit na měsíce srpen – únor. Ze stejného důvodu rybníky nemohou být odbahňovány ve stejném roce, ale postupně.

Část projektu – autorský dozor - bude financován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 471 075 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky