Veřejná zakázka: Havárie – Rekonstrukce Mlýnský u Krče

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7023
Systémové číslo: P17V00000273
Datum zahájení: 17.02.2017
Nabídku podat do: 28.02.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Havárie – Rekonstrukce Mlýnský u Krče
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci stávající výpusti rybníka Mlýnský u Krče, na p.č. 715/1, st.134/1,st.134/2 a st.134/3 v k. ú. Krč u Protivína, kraj Jihočeský, okres Písek.
V rámci stavby „Havárie – Rekonstrukce Mlýnský u Krče“ bude opravena stávající výpust rybníka.

Stavba bude prováděna podle projektové dokumentace „Havárie - Rekonstrukce Mlýnský u Krče“. Zpracovatelem projektové dokumentace je MV projekt spol. s.r.o., Ing Lukáš Valečka, V Zahrádkách 2838/43, Praha 3, IČO: 62933591..


Při realizaci budou dodrženy organizační a technické zásady:
a) Je nutno dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod. V případě havárie je nutno okamžitě podniknout kroky k jejímu odstranění a minimalizaci vzniklých ekologických škod a musí být neprodleně uvědoměn příslušný OŽP MěÚ. Na místě budou dostupné prostředky pro eliminaci případného úniku nežádoucích ropných látek. V případě havárie bude pro likvidaci znečištění použit sorbent s vysokou účinností, např. „Spilkeen Oil Plus SK 3“ nebo sorbent obdobné kvality.
b) Zadavatel výslovně upozorňuje na nutnost dodržovat technologie a podmínky projektové dokumentace při realizaci opravy.

Zadavatel upozorňuje na nutnost dodržovat podmínky projektové dokumentace a okolnosti, související s požadavky přírodní památky Zelendárky.
Součástí ceny díla jsou veškeré práce vč. geodetických prací, stanovené projektovou dokumentací při dodržení veškerých podmínek rozhodnutí, souhlasů a vyjádření dotčených orgánů a organizací i majetkoprávní vyrovnání za zábor staveniště
Veškeré činnosti budou provedeny zejména v souladu s:
• Stavebním povolením vydaným Měú Písek, odborem životního prostředí - č.j. P01/2016/413136/LH ze dne 25. ledna 2017.
• Závazným stanoviskem vydaným MěÚ Protivín, odbor výstavby dopravy a ŽP památkové péče č.j. 2458/2016 ze dne 8.12. 2016.

Záruční doba pro stavební práce je stanovena na 60 měsíců, což je doba plně odpovídající charakteru předmětu veřejné zakázky. Délka požadované záruční doby je obvyklá a běžně zhotoviteli staveb poskytovaná a zabezpečuje zadavateli dostatečně dlouhou dobu na zjištění případného nekvalitního plnění. Nastavení délky lhůty vychází ze zkušeností z obdobných realizovaných veřejných zakázek a podmínek dotačních programů na zajištění udržitelnosti díla.

U položek doloženého soupisu prací projektové dokumentace č. 8M 286173140, 11M 31366630 a 56K 275362021 přijmeme jakékoliv jiné kvalitativně stejné nebo lepší řešení.
Popis prací:
Havárie – Rekonstrukce Mlýnský u Krče (rekonstrukce stávající výpusti rybníka), na p.č. 715/1, st.134/1,st.134/2 a st.134/3 v k. ú. Krč u Protivína, kraj Jihočeský, okres Písek. Dotčené pozemky jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
Stavba se nachází na pozemcích, které jsou součástí Přírodní památky Zelendárky, v prostoru hráze a podhrází rybníka Mlýnský u Krče, který je průtočným rybníkem.
Účelem stavby je obnova výpusti rybníka Mlýnský u Krče, která spočívá ve výměně potrubí odvádějícího vodu z požeráku této výpusti do podhrází, a v úpravě vývařiště a části koryta až po napojení na stávající odtokové koryto.
Zadavatel výslovně upozorňuje na nutnost dodržovat technologie a podmínky projektové dokumentace.
Jedná se o změnu dokončené stavby – vodního díla. Provedenou rekonstrukcí bude dotčena stávající výpust a bezprostředně navazující část tělesa hráze.

Přístup:
Příjezd na staveniště bude zajištěn z obce Krč u Protivína po místní komunikaci Krč u Protivína – Nová Ves u Protivína. Z této komunikace odbočuje štěrková obslužná komunikace, která je vedena po koruně hráze rybníka Mlýnský u Krče a slouží jako přístupová komunikace pro samotný rybník a pozemky ležící severně od tohoto rybníka. Sjezd do rybníka je vybudován ze štěrkové cesty, z místa levobřežního zavázání hlavní hráze. Upřesnění je uvedeno v projektové dokumentaci.

Trasy pro dopravu budou nejprve zdokumentovány, před zahájením dopravy budou v problematických místech zpevněny a po dokončení budou případné poškozené pozemky uvedeny do původního stavu. Součástí zakázky je zajištění naplnění podmínek a činností ze závazného stanoviska vydaného MěÚ Protivín, odbor výstavby dopravy a ŽP památkové péče č.j. 2458/2016 ze dne 8.12. 2016 pro zajištění přístupu.

Předpokládaný začátek realizace zakázky: po ukončení výběrového řízení a přidělení finančních prostředků, zahájení prací - předpoklad únor-březen 2017

Termín dokončení zakázky: nejpozději do 5 týdnů od účinnosti smlouvy,
vyklizení staveniště: do 7 dnů od termínu předání a převzetí stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 415 299 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky