Veřejná zakázka: Revitalizace rybníka Okrouhlík v PR Postřekovské rybníky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5960
Systémové číslo: P16V00001982
Počátek běhu lhůt: 27.09.2016
Nabídku podat do: 07.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace rybníka Okrouhlík v PR Postřekovské rybníky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu hráze a výpustného zařízení rybníka Okrouhlík a zabezpečení stavby proti bobru evropskému (Castor fiber) v PR Postřekovské rybníky, na p. č. 641/2, 643, 637/5, 638/1, 637/2, 637/1, 638/2, 641/1, 638/3 v k. ú. Postřekov, okres Domažlice, Plzeňský kraj.
Realizace bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace k provedení stavby „Revitalizace rybníka Okrouhlík v PR Postřekovské rybníky“ zpracované Ing. Jitkou Kovaříkovou (firma Mepos), Žižkova 101, 344 01 Domažlice, v září 2015 (dále PD).
Součástí ceny díla jsou veškeré práce, stanovené projektovou dokumentací při dodržení veškerých podmínek rozhodnutí, souhlasů a vyjádření dotčených orgánů a organizací.

Záruční doba pro stavební práce je stanovena na 60 měsíců, což je doba plně odpovídající charakteru předmětu veřejné zakázky. Délka požadované záruční doby je obvyklá a běžně zhotoviteli staveb poskytovaná a zabezpečuje zadavateli dostatečně dlouhou dobu na zjištění případného nekvalitního plnění. Nastavení délky lhůty vychází ze zkušeností z obdobných realizovaných veřejných zakázek a podmínek dotačních programů na zajištění udržitelnosti díla.

Při realizaci budou dodrženy organizační a technické zásady:
a) Je nutno dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod. V případě havárie je nutno okamžitě podniknout kroky k jejímu odstranění a minimalizaci vzniklých ekologických škod a musí být neprodleně uvědoměn OŽP MěÚ Domažlice. Na místě budou dostupné prostředky pro eliminaci případného úniku nežádoucích ropných látek. V případě havárie bude pro likvidaci znečištění použit sorbent s vysokou účinností, např. „Spilkeen Oil Plus SK 3“ nebo sorbent obdobné kvality.
b) zemina vhodná k těsnění návodního líce bude získána ze zemníku, na pozemku p. č. 680/65 KN. Kde byla předběžným průzkumem a znalostí daného území zjištěna vhodná zemina k utěsnění hráze.
c) větve stromů a křoví budou štěpkovány a uloženy pod hrází na pozemku p.č. 641/1 KN. Kmeny stromů budou uloženy na meziskládku na pozemek p. č. 680/19 KN, odkud bude dřevo odvezeno na zpracování. Pařezy po odstraněných stromech a keřích z návodní strany líce budou odstraněny, očištěny a odvezeny do prostoru zemníku, kde budou následně po vykopání zeminy zesilážovány. Zemník bude následně odvodněn s napojením do stávajícího odvodňovacího systému. Tyto práce budou součástí celkové ceny díla.
Popis prací:
Jedná se o opravu hráze a výpustného zařízení rybníka Okrouhlík a zabezpečení stavby proti bobru evropskému (Castor fiber) v PR Postřekovské rybníky, na p. č. 641/2, 643, 637/5, 638/1, 637/2, 637/1, 638/2, 641/1, 638/3 v k. ú. Postřekov, okres Domažlice, Plzeňský kraj.
Dotčené pozemky jsou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby.
Přístup:
Přístup k rybníku je popsán v PD. Pro příjezd během stavby je nutno provést pomístní úpravy příjezdové cesty tak, aby byla sjízdná pro mechanismy používané dodavatelem.
Trasy pro dopravu budou nejprve zdokumentovány, před zahájením dopravy budou v problematických místech zpevněny a po dokončení budou případné poškozené pozemky uvedeny do původního stavu.

Předpokládaný začátek realizace zakázky: po ukončení výběrového řízení, zahájení prací - předpoklad říjen 2016
Termín dokončení zakázky: nejpozději do 15. 12. 2016.
vyklizení staveniště: do 7 dnů od termínu předání a převzetí stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 479 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky