Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na části Dlouhé hory - 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5678
Systémové číslo: P16V00001701
Počátek běhu lhůt: 01.09.2016
Nabídku podat do: 12.09.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na části Dlouhé hory - 2016
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C1. Jedná se o výřez nezapojených dřevin (především růže šípková, hloh jednosemenný, trnka obecná, jasan ztepilý), z nichž převážná většina nepřesahuje 1 m, v lokalitě Dlouhá hora, výměra 5,3170 ha, část p. p. č. 60/1 k. ú. Sinutec. Opatření bude provedeno dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze, v termínu od 1. 10. do 31. 10. 2016. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možné pozemek v budoucnu bez problémů obhospodařovat. Na ploše budou ponechány soliterní dřeviny pro hnízdění ptáků dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Ústecko (především se bude jednat o ovocné dřeviny, duby a vzrostlé hlohy). Veškerá dřevní hmota bude z vyřezávané plochy odklizena, odvezena a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. Vyřezávané dřeviny jsou většinou vícekmenné a trnité. K ploše nevede žádná přístupová cesta - přístup na lokalitu je na základě dohody se zemědělcem, který hospodaří na navazující orné půdě, umožněn po okraji pole. Před začátkem prací proběhne místní šetření za přítomnosti hospodařícího zemědělce, na kterém budou domluveny podmínky přejezdu po okraji pole. Zhotovitel je povinnem tyto podmínky dodržovat.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky