Veřejná zakázka: Studium kontaminace lesních a vodních ekosystémů CHKO Brdy rtutí a speciace hliníku v povrchových vodách

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5672
Systémové číslo: P16V00001695
Počátek běhu lhůt: 01.09.2016
Nabídku podat do: 09.09.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studium kontaminace lesních a vodních ekosystémů CHKO Brdy rtutí a speciace hliníku v povrchových vodách
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem akce je získání dat o kontaminaci území CHKO Brdy rizikovými prvky především rtuti a hliníku a jejich případný dopad na lesní a vodní ekosystémy.
Předmětem mapování budou vodoteče a lesní ekosystémy na území CHKO Brdy. Vzorkování vod bude probíhat na lokalitách relevantních k předchozímu mapování prováděnému Českou geologickou službou. Celkem se na území CHKO jedná o 40 vzorkovacích bodů. Unikátnost studie oproti předchozímu mapování bude spočívat v převzorkování na stejných místech za různých hydrologických režimů (např. vysoký průtok, základní odtok, nízký průtok). Při vysokých průtocích mohou koncentrace Hg i Al vzrůstat a mapování za základního odtoku tedy neposkytne celý obraz o vlivu kontaminace na vodní ekosystémy. Konkrétní hydrologické podmínky a dobu vzorkování nelze předem přesně stanovit, protože se odvíjí od každoročních klimatických změn. Celkově se tedy bude analyzovat 120 vzorků vod z povrchových vodotečí (potoků), na kterých budou stanoveny koncentrace Hg, Al-celk. a Al-ion. Na stejných 40 vzorkovacích místech budou zároveň jednorázově odebrány vzorky dnových sedimentů pro účely stanovení celkové koncentrace Hg a celkového uhlíku (TC).
Vzorkování lesních půd bude odpovídat zejména zdrojovým oblastem (povodím) pro jednotlivé vodoteče a bude na nich stanovována koncentrace Hg a TC. Vzorkování lesních půd bude upřesněno po rešerši předchozích dostupných studií. Základní režim bude spočívat v jednorázovém vzorkování svrchních horizontů půd v zalesněných plochách v počtu 40 vzorkovacích míst.
Studie kontaminace povrchových vodotečí (potoků) bude doplněná o jednorázové vzorkování 5 lokalit stojatých vod. Konkrétně se bude jednat o Padrťské rybníky (Hořejší a Dolejší), v. n. Obecnice, v. n. Pilská, v. n. Láz, Obecnický potok, Mítovský, Závišský, Ledný, Litavka, Skalice, Bradava.
Výstupem navrhované studie bude závěrečná zpráva, která stanoví hlavní ohrožující faktory na každé jednotlivé lokalitě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 283 450 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky