Veřejná zakázka: Monitoring nelesních ekosystémů v NPR Praděd a PR Břidličná v období 2017-2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5640
Systémové číslo: P16V00001663
Počátek běhu lhůt: 25.08.2016
Nabídku podat do: 13.09.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitoring nelesních ekosystémů v NPR Praděd a PR Břidličná v období 2017-2023
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
A) Monitoring nelesních ekosystémů v NPR Praděd a PR Břidličná v období 2017-2023 – 1.část
Stručný popis:
Monitoring v subalpínském bezlesí NPR Praděd a PR Břidličná. Bude zaměřen na hodnocení odezvy prostředí na manegemantová opatření a na sledování dlouhodobých změn, které v území probíhají. Jako základní oblasti monitoringu byla v této části zakázky zvolena botanika, pedologie vč. dekompoziční aktivity, opakování mapování polohy horní hranice lesa a pořízení a analýza detailních kolmých georeferencovaných leteckých snímků.

Podrobný popis:
Vyhodnocení vlivu managementu vrcholového bezlesí na půdy, dekompoziční aktivitu, vegetaci, cévnaté rostliny; hodnocení vývoje alpínské hranice lesa, pořízení detailních kolmých georeferencovaných leteckých snímků a analýza vegetace.
Použité metody jsou kvantifikace kvetoucích jedinců, fytocenologické snímkování, analýzy půd, analýzy dekompoziční aktivity, pořízení a leteckých snímků a analýza vegetace, terénní mapování a založení trvalých ploch a plošek a zaměření dřevin na trvalých plochách a ploškách při hranici lesa.
V rámci každého výzkumu bude vždy do konce kalendářního roku odevzdána průběžná zpráva shrnující výsledky práce provedené v daném roce a její průběžné hodnocení. Závěrečná zpráva bude v pracovní verzi (bez výsledků botanických monitringů z r. 2023) odevzdána do 30. 6. 2023. Konečná podoba závěrečné zprávy (včetně výsledků botanických monitoringů z r. 2023) bude odevzdána do 20. 8. 2023 současně v tištěné podobě (3 paré) a elektronickou cestou, průběžné zprávy budou odevzdány v elektronické podobě. Součástí závěrečné zprávy budou všechna primární data v elektronické podobě pořízená v rámci výzkumů.
Vše proběhne v letech 2017–2023.

B) Monitoring nelesních ekosystémů v NPR Praděd a PR Břidličná v období 2017-2023 – 2.část
Stručný popis:
Zoologický monitoring změn v subalpínském prostředí v důsledku prováděných managementových opatření bude zaměřen na entomologii, konkrétně indikačně nejvýznamnější skupiny – střevlíci, fytofágní brouci, orthopterní hmyz a denní motýli.
Podrobný popis:
Vyhodnocení vlivu managementu vrcholového bezlesí na entomofaunu – střevlíky, orthopterní hmyz, fytofágní brouky a denní motýly.
Použité metody jsou Moerickeho misky, zemní pasti, smýkání a vysávání.
V rámci výzkumu bude vždy do konce kalendářního roku odevzdána průběžná zpráva shrnující výsledky práce provedené v daném roce a její průběžné hodnocení. Závěrečná zpráva bude v pracovní podobě odevzdána do 30. 6. 2023, konečná podobě pak do 20. 8. 2023 současně v tištěné podobě (3 paré) a elektronickou cestou, průběžné zprávy budou odevzdány v elektronické podobě. Součástí závěrečné zprávy budou všechna primární data pořízená v rámci výzkumů.
Vše proběhne v letech 2017–2023.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 318 750 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky