Veřejná zakázka: Nákladní výtah pro OI Liberec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5477
Systémové číslo: P16V00001500
Počátek běhu lhůt: 02.08.2016
Nabídku podat do: 16.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákladní výtah pro OI Liberec
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami (zejména projektovou dokumentací):
A. provedení výměny stávajícího nákladního výtahu, tj. jeho kompletní demontáž včetně vodítek kabiny a zajištění jeho likvidace v souladu s právními předpisy upravujícími nakládání s odpady, montáž nového nákladního výtahu a jeho uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy, případné stavební úpravy a úpravy elektrických rozvodů, odvoz a likvidaci odpadu a vše ostatní v souladu s technickými požadavky, který tvoří součást přílohy č. 1 a č. 3 Výzvy a zadávacích podmínek.
B. poskytování odborných a provozních prohlídek nového nákladního výtahu podle normy ČSN 27 4002 po dobu 5 let ode dne následujícího po dni jeho protokolárního převzetí.
Odbornou prohlídkou se rozumí prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace.
Provozní prohlídkou se rozumí prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky včetně projektové dokumentace je uvedena v příloze č. 1 a v příloze č. 3 Výzvy a zadávacích podmínek.

Specifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódu:
Nákladní výtahy 42416120-2
Údržba výtahů 50750000-7

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 827 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
 • IČO: 41693205
 • Poštovní adresa:
  Na Břehu 267/1a
  190 00 Praha 9
 • Název odboru: ředitelství

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky