Veřejná zakázka: Monitoring lesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 5378
Systémové číslo: P16V00001401
Počátek běhu lhůt: 01.08.2016
Nabídku podat do: 02.09.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitoring lesních ekosystémů v NPR Praděd v období 2016-2023
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Maximální cena veřejné zakázky: 2.191.189,- Kč (včetně DPH), tj. 1.810.900,- Kč bez DPH. Maximální možná cena zakázky je stanovena s ohledem na veškeré náklady uchazeče. Použije-li uchazeč jakýchkoliv prostředků, jsou tyto již obsaženy v ceně. Celková cena je stanovena jako maximální. Překročení maximální ceny u každé z částí bude mít za následek vyřazení nabídky a poté vyloučení uchazeče z řízení o veřejné zakázce.

Stručný popis veřejné zakázky:
Dendrochronologický průzkum (analýza nových trvalých výzkumných ploch (dále TVP) a srovnání stavu starých TVP po 5 letém intervalu v letech 2016/2017/2018 a 2021/2022/2023).
Monitoring prostorové dynamiky vybraných druhů dřevin ve výškovém gradientu mezi (6.) 7. až 9. lesním vegetačním stupněm na 2 transektech, na severní/severovýchodní (PR Břidličná) a jižní/jihovýchodní expozici (NPR Praděd). Oba transekty o ploše 150 000 m2, 15 ha (150 x 1000 m) budou rozděleny na 3 přibližně stejně velké segmenty, do každého segmentu budou náhodně umístěné 3 body (středy TVP).
V rámci každého výzkumu bude vždy do konce kalendářního roku odevzdána průběžná zpráva shrnující práce provedené v daném roce a jejich průběžné hodnocení. Závěrečná zpráva bude odevzdána současně v tištěné podobě (2 paré) a elektronickou cestou, průběžné zprávy budou odevzdány v elektronické podobě. Součástí závěrečné zprávy budou všechna primární data pořízená v rámci výzkumů.
Vše v letech 2016–2023.
Podrobný popis viz Příloha č.1

Další podmínky :
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
• zhotovitel se zavazuje jednoznačně se řídit podepsanou smlouvou o dílo a jejími přílohami při plném respektování všech stanovených podmínek
• pro vlastní postup prací a výslednou podobu díla je závazná. Zhotovitel je povinen řídit se v průběhu terénních prací a při zpracování díla upřesňujícími pokyny garantů, nebo osob pověřených objednatelem.
• dodavatel bude v souvislosti s realizací projektu se zadavatelem a dalšími subjekty a osobami na území České republiky komunikovat v českém jazyce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 810 900 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy