Veřejná zakázka: Studie: Monitoring fyzikálně-chemických parametrů vod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5366
Systémové číslo: P16V00001389
Počátek běhu lhůt: 15.07.2016
Nabídku podat do: 27.07.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie: Monitoring fyzikálně-chemických parametrů vod
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
A) Studie: Monitoring fyzikálně-chemických parametrů tekoucích
a stojatých vod a sedimentů v povodí Klabavy - CHKO Brdy

Stručný popis:
Mapování základních fyzikálně-chemických parametrů vod a složení sedimentů zaměřené na zjištění aktuálního stavu tekoucích a stojatých vod v povodí Klabavy na území CHKO Brdy a jejich vliv na výskyt raka kamenáče.

Podrobný popis:
Cílem studie je zjistit současný stav fyzikálně - chemických vlastností vody a sedimentů ve vodních tocích a vodních nádržích v povodí řeky Klabavy a po celém toku řeky Klabavy na území CHKO Brdy v návaznosti na výskyt ZCHD - raka kamenáče. Zjištěné hodnoty a z nich vyvozené závěry budou sloužit k navržení managementu ve sledovaných lokalitách, k úpravě rozhodnutí o nakládání s vodami a manipulačních a provozních řádů vodních děl a k revitalizačním opatřením, která by umožnila rozšíření výskytu raka kamenáče i na jiné lokality v povodí Klabavy. Výstupem bude závěrečná zpráva a příspěvek v periodiku Bohemia centralis.

Množství 1
Měrná jednotka (např. PD, dokument) ks
Předpokládaná cena: 287.000,- Kč bez DPH


B) Studie: Monitoring fyzikálně-chemických parametrů vybraných vodních ploch CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Stručný popis:
Monitoring základních fyzikálně-chemických parametrů zaměřený na zjištění aktuálního stavu na vybraných lokalitách CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a základní ekologické zhodnocení těchto lokalit na základě zjištěných hodnot v porovnání s předchozími výzkumy realizovanými na těchto lokalitách.

Podrobný popis:
Soustava rybníků Břehyně, Máchovo jezero a Novozámecký rybník, založená ve 14. století, je významným prvkem nejen z pohledu zájmů ochrany přírody, ale zároveň i žádanou turistickou a rekreační destinací. Nároky na kvalitu vody jsou zde tedy relativně vysoké. Vysoké zatížení těchto vod živinami, zejména z odpadních vod, však vede ke stavu, kdy se lokality nalézají pod vlivem vodního květu sinic a kvalita vody neodpovídá výše zmíněným požadavkům. Snaha o zlepšení vedla k realizaci několika studií, jejichž cílem bylo navrhnout opatření pro snížení zátěže rybníků živinami a následné omezení vodního květu a zhodnocení stavu jednotlivých složek vodního ekosystému. Hlavním cílem této studie je navázat na kontinuální monitoring dle již aplikovaných metodik pro zachování kontinua a výpovědní hodnoty získaných dat. Výstupem bude závěrečná zpráva a příspěvek v periodiku Bohemia centralis.

Množství 1
Měrná jednotka (např. PD, dokument) ks

Předpokládaná cena: 256.000,- Kč bez DPH


C) Studie: Monitoring fyzikálně-chemických parametrů tekoucích vod CHKO Kokořínsko
Stručný popis:
Mapování základních fyzikálně-chemických parametrů zaměřené na zjištění aktuálního stavu tekoucích vod na území CHKO Kokořínsko a základní ekologické zhodnocení sledovaných lokalit na základě zjištěných hodnot.

Podrobný popis:
Jedním ze základních hodnotících parametrů stavu a kvality vodních ekosystémů jsou fyzikálně-chemické parametry vody, jejichž hodnota určuje životní podmínky organismů ve vodě žijících. Tyto parametry bývají zpravidla ovlivněny lokálními podmínkami podnebí a autochtonními a alochtonními vstupy látek z okolí. Hodnoty těchto parametrů ukazují na stabilitu vodního ekosystému a na jejich základě lze usuzovat změny ve fauně a flóře na vodu vázané. Cílem této studie je přinést co nejkompletnější údaje o fyzikálně-chemických parametrech tekoucích vod na území CHKO Kokořínsko, které budou sloužit jako nedílný podklad pro zhodnocení sledovaných lokalit z ekologického hlediska a budou nápomocny k vysvětlení stavů dalších složek vodních ekosystémů CHKO Kokořínsko, zejména pak jako materiál pro zhodnocení vlastností prostředí s výskytem zvláště chráněných druhů (rak říční, mihule potoční, sekavec podunajský). Výstupem bude závěrečná zpráva a příspěvek v periodiku Bohemia centralis.

Množství 1
Měrná jednotka (např. PD, dokument) ks

Předpokládaná cena: 215.200,- Kč bez DPH

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 758 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky