Veřejná zakázka: Lesnické prořezávky a výsadba dřevin v CHKO Beskydy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5213
Systémové číslo: P16V00001236
Počátek běhu lhůt: 23.06.2016
Nabídku podat do: 11.07.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesnické prořezávky a výsadba dřevin v CHKO Beskydy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Intenzivní prořezávka a vytvoření světlin s borůvkou (podrobný popis dále v textu) v těchto zájmových lokalitách ochrany přírody: Přírodní rezervace (PR) Smrk – porostní skupiny 401 A 2b (revír Hutě), 532 E 4a/3, 540 A 4/3 (revír Čeladná), 1. zóna Kněhyně – Čertův mlýn – porostní skupiny 512 A 3b, 536 B 2a, 536 B 3 (revír Čeladná), Tetřeví oblast Trojačka – porostní skupiny 443 A 3, 443 A 4, 444 A 2b, 444 E 2a (revír Samčanka), 301 D 3, 301 D 4, 302 A 1a, 302 A 2b, 302 D 1a, 302 D 2, 303 A 1a, 303 A 2 (revír Bílá), 577 B 3, 577 C 2a (revír Podolanky). V uvedených porostních skupinách budou, jako zásadní opatření ke zlepšení potravních a pobytových podmínek tetřeva a jeřábka, rozšiřovány zarůstající světliny s borůvkou, a to na souvislé plochy nepravidelného tvaru o velikosti do 0,04 ha (podle konkrétních stanovištních podmínek bude na 1 hektaru vytvořeno či rozšířeno nejméně 6 světlin). V těchto místech s borůvkou budou pokácené smrky uklizeny do hromad a valů na okraje světlin, nebo vytahovány dovnitř okolního porostu tak, aby nedošlo k zakrytí borůvek. Pokácené smrky budou rozřezány do sekcí o velikosti max. 2 m. Vedle vytváření či rozšiřování světlin s borůvkou budou také ve všech porostních skupinách uvolňovány veškeré listnáče (včetně vrby a jeřábu) a jedle od útlaku smrku. V čistě smrkových skupinách bude proveden výchovný zásah k posílení stability porostu. Veškerá dřevní hmota bude ponechána na místě k zetlení, pokácené stromy rozřezány na sekce do velikosti 2 m. Při zásahu budou šetřeny zřetelně starší smrky ztepilé, které pravděpodobně pocházejí z přirozené obnovy původního porostu a v budoucnu zvýší prostorovou rozmanitost lesního prostředí. Naopak vyřezány budou veškeré geograficky nepůvodní dřeviny - smrk pichlavý a borovice kleč. Kromě zvýšení biodiverzity je cílem opatření také zlepšit stabilitu ve stanovištně či geneticky nevhodných smrčinách přerušením zápoje a následně vytvořením hluboce zavětvených korun smrků na okrajích světlin. Opatření by mělo zvýšit nejen aktuální odolnost mladých smrčin proti poškození mokrým sněhem, ale do budoucna také omezit nebezpečí větrného polomu. 2.1.2. Intenzivní prořezávka s uvolněním listnáčů a jedle - bez vytváření světlin s borůvkou (provedení viz předchozí text) v těchto zájmových lokalitách ochrany přírody: PR Malý Smrk – porostní skupina 524 F 3 (revír Hutě), PR Bučací potok – porostní skupiny 525 E3a + 528 C 3 (revír Čeladná). . Stavba drátěného oplocení ke skupinové ochraně výsadeb o celkovém obvodu 400 m: Tetřeví oblast Trojačka – 2 oplocenky s celkovým obvodem 300 m k ochraně výsadeb jedle a buku a přirozeného zmlazení jeřábu v porostní skupině 443 C 0 na ploše po větrném polomu (revír Samčanka) a 2 malé oplocenky s celkovým obvodem 100 m v porostní skupině 444 A 0 na hřebenu Trojačky. Popis oplocenek (odpovídá schválenému standardu AOPK pro oplocenku 180/3 - zlepšení struktury lesního porostu): Uzlíkové lesnické pletivo vysoké 180 cm je upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země do hloubky min. 50 cm. Kůly všech lomových bodů jsou zavětrovány proti směru tahu pletiva, jinak je každý třetí kůl zavětrován ve 2/3 výšky pod úhlem min. 45°. Kůly jsou vyrobeny z čerstvé smrkové tyčoviny o minimálním průměru 12 cm. Maximální vzdálenost kůlů, tedy délka polí je 3 m. V rámci zabezpečení oplocení proti zranění tetřevů a jeřábků, budou do pletiva zapleteny smrkové nebo jedlové větve, případně bude pletivo zvýrazněno maskovací sítí tak, aby tvořilo viditelnou překážku v terénu.
Výsadba jedle a buku: Tetřeví oblast Trojačka – zakoupení a výsadba 1000 ks jedle bělokoré do oplocení a 2000 ks buku lesního do oplocení i mimo ně na plochu po větrném polomu v porostních skupinách 443 C 0 a 444 A 0. K výsadbě bude použito autochtonního sadebního materiálu pěstovaného alternativním způsobem v lesní školce v Košařiskách na základě dlouhodobé dohody se Správou CHKO Beskydy. Vysazovány budou prostokořenné jedlové sazenice s výškou nadzemní části přesahující 25 cm (v případě buku 35 cm) a s tloušťkou kořenového krčku přesahující 5 mm. Podsazovat se bude v bioskupinách po 12, resp. 13 kusech (balík sazenic rozdělený na 2 části) v přibližném sponu 60 x 60 cm do jamek o velikosti 35 x 35 cm u jedle a 25 x 25 cm u buku. Hloučky jedlí budou od sebe vzdáleny cca 5 m, mezi nimi bude vysazován buk. Při převzetí díla zhotovitel předá objednateli list o původu sadebního materiálu. Všechny výše uvedené práce budou realizovány na pozemcích ve vlastnictví Biskupství ostravsko-opavského, Biskupské lesy Ostrava, Lesní správa Ostravice (revíry Samčanka, Bílá, Podolanky, Čeladná). Činnosti jsou v souladu s projednanými a schválenými plány péče o příslušná maloplošná zvláště chráněná území a podepsanou dohodou na ochraně Tetřeví oblasti Trojačka.
Lokalizace všech opatření je uvedena v mapové příloze.

Předpokládaný začátek realizace zakázky: 1. 8. 2016

Termín dokončení zakázky: 10. 11. 2016

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 621 568 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky