Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva části Odolického vrchu - 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5173
Systémové číslo: P16V00001196
Počátek běhu lhůt: 21.06.2016
Nabídku podat do: 30.06.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva části Odolického vrchu - 2016
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C2. Jedná se o extenzivní pastvu smíšeným stádem ovcí a koz po dobu min. 25 dní na lokalitě Odolický vrch za účelem podpory populací stepních druhů rostlin a živočichů. Smíšené stádo bude mít min. 60 ks ovcí a min. 10 ks koz. Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou je 3,0523 ha, po snížení z důvodu výskytu dřevin o 10% je pasená plocha 2,7471 ha. Opatření bude realizováno na části p. p. č. 189/3 v k. ú. Odolice dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze této zakázky.
Je možné realizovat zakázku dvěma způsoby pastvy:
A. Pastva smíšeným stádem za pomoci ovčáckých psů průměrně 10 hod. denně. Při plnění zakázky musí zhotovitel respektovat aktuální stav vegetace na lokalitě a zásady ochrany zvláště chráněných a ohrožených druhů organismů. Zhotovitel se bude řídit pokyny pracovníků AOPK ČR, RP Ústecko ve věcech týkajících se výpasů dílčích ploch, nocování zvířat apod.*
B. Pastva pomocí oplůtků o minimálně výměře 0,5 ha. Oplůtek se bude každých cca 3-5 dní přesouvat dle aktuálního stavu vegetace a pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Ústecko. Při plnění zakázky musí zhotovitel respektovat zásady ochrany zvláště chráněných a ohrožených druhů organismů. *
*(uchazeč uvede, který způsob zvolí a druhý do originálu smlouvy vynechá).
Začátek pastvy bude nahlášen min. 5 předem na mail: vladislav.kopecky@nature.cz.
Jedná se o hůře přístupnou lokalitu s vyšší svažitostí.
Součástí zakázky je i doprava zvířat na lokalitu, zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí zakázky není kosení nedopasků.
Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem SPPKD_02-03_2015_PASTVA, který je ke stažení na www.standardy.nature.cz.
Extenzivní pastva bude provedena nejpozději do 10. 8. 2016.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 55 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky