Veřejná zakázka: Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5135
Systémové číslo: P16V00001163
Počátek běhu lhůt: 16.06.2016
Nabídku podat do: 28.06.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dílčí část a) „Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy“
Dílčí část b) „Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Bílé Karpaty“
Dílčí část c) „Doplnění preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Brdy – vliv výškových staveb na krajinný ráz v CHKO Brdy“


1. Předmět zakázky

Dílčí část a)
Předmětem díla je hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy, rozčlenění území na oblasti a místa krajinného rázu a zejména pak kategorizace sídel podle zachovalosti urbanistické a architektonické struktury s určením limitů a regulativů dalšího rozvoje obcí z pohledu ochrany přírody a krajiny, resp. zachování krajinného rázu oblasti. Studie bude zahrnovat konkrétní návrhy na ochranu krajinného rázu ve formě limitů a regulativů území s návazností na územně plánovací dokumentaci. Preventivní hodnocení krajinného rázu si klade za cíl napomoci k účinné regulaci výstavby s ohledem na stávající hodnoty krajinného rázu CHKO Beskydy jak ve fázi územního plánování, tak u konkrétních stavebních záměrů.

Termín dokončení: 24. 10. 2016
Výstupem bude studie v tištěné formě v počtu 2 ks a na CD v počtu 3 ks
Lokalizace: území CHKO Beskydy
Podrobnější specifikace díla je uvedena v příloze smlouvy o dílo.

Dílčí část b)
Předmětem díla je hodnocení krajinného rázu CHKO Bílé Karpaty, rozčlenění území na oblasti a místa krajinného rázu a zejména pak kategorizace sídel podle zachovalosti urbanistické a architektonické struktury s určením limitů a regulativů dalšího rozvoje obcí z pohledu ochrany přírody a krajiny, resp. zachování krajinného rázu oblasti. Studie bude zahrnovat konkrétní návrhy na ochranu krajinného rázu ve formě limitů a regulativů území s návazností na územně plánovací dokumentaci. Preventivní hodnocení krajinného rázu si klade za cíl napomoci k účinné regulaci výstavby s ohledem na stávající hodnoty krajinného rázu CHKO Bílé Karpaty jak ve fázi územního plánování, tak u konkrétních stavebních záměrů.

Termín dokončení: 24. 10. 2016
Výstupem bude studie v tištěné formě v počtu 2 ks a na CD v počtu 3 ks
Lokalizace: území CHKO Bílé Karpaty
Podrobnější specifikace díla je uvedena v příloze smlouvy o dílo.Dílčí část c)
Předmětem studie je analýza vlivu jednotlivých typů výškových staveb (stožáry, telekomunikační věže, vedení elektrického proudu, rozhledny, větrné elektrárny) na krajinný ráz a posouzení možnosti umístění těchto staveb v návaznosti na zpracovanou studii „Připravovaná CHKO Brdy – preventivní hodnocení krajinného rázu území“. Aktualizace studie bude obsahovat rovněž fotografickou dokumentaci zkoumaného území, analýzu viditelnosti, vizualizace potenciálních staveb na vrcholech v místech s největším vlivem na krajinný ráz a posouzení vlivu jednotlivých typů staveb na krajinný ráz. Součástí studie bude i závěrečná zpráva s vyhodnocením získaných dat a návrh opatření k ochraně estetických a přírodních hodnot krajinného rázu a harmonického měřítka v krajině. Součástí studie budou přehledné mapy s jednotlivými výstupy sledovaných lokalit.

Termín dokončení: 24. 10. 2016
Výstupem bude studie v tištěné formě v počtu 2 ks a na CD v počtu 3 ks
Lokalizace: území CHKO Brdy
Podrobnější specifikace díla je uvedena v příloze smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 702 479 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky