Veřejná zakázka: Databáze Mokřadů ČR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5101
Systémové číslo: P16V00001129
Počátek běhu lhůt: 13.06.2016
Nabídku podat do: 29.06.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Databáze Mokřadů ČR
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Termín dokončení zakázky: 31. říjen 2016
Předmětem zakázky je:
o zhotovení, hosting a následný provoz nových webových stránek prezentujících mokřady na území ČR, jedná se především o kompletní zpracování grafické podoby webové aplikace
o dodání redakčního systému pro editaci obsahu stránek (vyjma části s kartami mokřadů)
o vytvoření části webu s kartami mokřadů, které bude plněno daty z REST služeb dodaných a garantovaných zadavatelem
o poskytnutí licence na použití redakčního systému pro odpovídající počet uživatelů
o revize stávající struktury webu uvedené v zadání a návrh vhodnější struktury webu
o poskytnutí licence na případné změny grafiky
o poskytnutí zdrojových kódů pro části stránek vytvořených s REST rozhraním a licence k jejím případným úpravám (nevztahuje se na redakční systém)
o zajištění záruky, provozní a servisní podpory v délce 3 roky
o zajištění adekvátního webhostingu, který bude splňovat požadavky uvedené v technické specifikaci předmětu zakázky po dobu 3 roky
o poskytnutí uživatelské příručky k ovládání redakčního systému.
Instrukce pro zpracování nabídky
Uchazeč je povinen předložit podepsanou smlouvu o dílo s vyplněnými odhadovanými termíny dodání jednotlivých částí díla v týdnech (musí být započítány také týdny převzetí ze strany zadavatele) a vyplněnou šablonu listu s rozpisem nabídkové ceny a odhadem hodinové náročnosti.
Dodá ji buď jako scan nebo podepsanou elektronickým podpisem. V případě elektronického podpisu musí být zvlášť podepsaná smlouva, nestačí podpis celé nabídky.
Dále je povinen k nabídce přiložit čestné prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům - seznam referenčních dodávek, šablonu listu s rozpisem nabídkové ceny a odhadem hodinové náročnosti.

Součástí nabídky bude také dokument, který bude obsahovat:
- použité technologie včetně použitého redakčního systému
- standardy, které budou dané stránky dodržovat
- informace o postupu analýzy, tvorby designu a způsobu testování a nasazení do ostrého provozu
- stručný popis navrhovaného řešení strukturovaný dle základních technických požadavků na poptávané řešení (dle zadávací dokumentace) s jasným vyjádřením, zdali daný bod
požadavku řešení splňuje/nesplňuje/splňuje s výhradami či omezením/ nebo splnění požadavku je navrženo jiným způsobem
- popis nabízeného / navrhovaného webhostingu internetové prezentace (strukturovaný dle požadavků v zadávací dokumentaci)


Dále bude nabídka obsahovat návrh typových stránek ve formátu PNG či PDF. Bližší informace a instrukce k tvorbě typových stránek jsou uvedeny v dokumentu DB_MOKRADY_Kritéria hodnocení nabídek_3.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 199 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky