Veřejná zakázka: Dodávky spotřebního materiálu pro stroje XEROX WC 6605

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4655
Systémové číslo: P16V00000688
Počátek běhu lhůt: 14.04.2016
Nabídku podat do: 28.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky spotřebního materiálu pro stroje XEROX WC 6605
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1. Předmětem veřejné zakázky je: zajištění dodávek spotřebního materiálu pro 17 multifunkčních strojů XEROX WC 6605 umístěných v objektech zadavatele (viz příloha – Specifikace jednotlivých multifunkcí a jejich umístění)
2. Popis zakázky
Na základě smlouvy o zajištění plnění - dodávek spotřebního materiálu pro stroje XEROX WC 6605 zadavatel požaduje - dodávku spotřebního materiálu pro 17 multifunkčních strojů XEROX WC 6605 umístěných v objektech zadavatele a to:
- dodávka originálního spotřebního materiálu tonery, fotoválce, odpadní nádoby, fixační a přenosové jednotky,
- dodávky papíru ve formátu A4, recyklovaný 80g/m2 (vyrobený v souladu s EN 12281:2002 nebo DIN 19309). Dodávka papíru proběhne 1 x za měsíc, dle skutečného počtu kopií za předchozí měsíc pro jednotlivý multifunkční stroj, nebo dle písemně nahlášeného požadavku kontaktní osobou pro daný multifunkční stroj. V rámci upřesnění požadavku je možno požadovat i dodání bílého papíru 80g/m2 obdobných kvalitativních parametrů beze změny ceny.
- pravidelné odečty stavu počítadel jednotlivých multifunkčních strojů a to 1x za měsíc,
- celkový statistický přehled o počtu a typu tisku a odebraném papíru pro všech 17 multifunkčních strojů a pro jednotlivé stroje 1 x za pololetí, který bude zasílán na adresu poskytovatele v elektronické podobě,
- na strojích bude poskytovatelem spuštěn zajišťován systém vzdáleného dohledu poskytovatele pro vytvoření požadavku stroje na dodávku spotřebního materiálu a vzdálenou správu (automatický odečet stavu počítadel, automatická dodávka spotřebního materiálu atd.), dále v textu též monitorovací systém. Požadavek vytvořený monitorovacím systémem je pak realizován přímo poskytovatelem, bez nutnosti vystavování objednávky ze strany objednavatele. Veškeré dodávky spotřebního materiálu budou řešeny v režimu nezávislém na objednateli a interních procesech objednatele. Veškeré náklady na spuštění a zajištění provozu monitorovacího systému jsou zahrnuty v nabídkové ceně tisku,
- po dobu platnosti smlouvy není povolena žádná úprava multifunkčních strojů, ani jakýkoliv zásah do hardware, který by omezil odpovědnost výrobce (zařízení je po dobu smlouvy v záruce).
- v případě potřeby připojení k internetu musí monitorovací systém umožňovat přístup přes autentifikovanou proxy. Všechna zařízení jsou připojena ve VPN síti objednatele.
- kromě hlášení ze vzdáleného přístupu k tiskárnám je objednatel oprávněn průběžně udělovat poskytovateli elektronické pokyny pro plnění smlouvy s konkrétními termíny plnění, podmínkami ke konkrétním postupům. Požadavky na spotřební materiál mohou být upřesněny poskytovateli kontaktní osobou pro daný multifunkční stroj. Řádné poskytnutí plnění (zejména počet vytištěných stran pro jednotlivé stroje) potvrdí objednatel poskytovateli na rozpisu vyúčtování, který bude nedílnou součástí daňového dokladu. Náklady na případné ověření předaných údajů jsou zahrnuty v ceně dle čl. IV. smlouvy.
- dodávka spotřebního materiálu bude zajištěna nejpozději do 48 hodin (pracovní dny) od vygenerování automatického požadavku nebo po nahlášení požadavku kontaktní osobou pro daný multifunkční stroj. Připadne-li konec lhůty na svátek, nebo jiný den pracovního volna, pak se lhůta prodlužuje do následujícího pracovního dne.
- dodávka spotřebního materiálu pro příslušný stroj se považuje za splněnou převzetím spotřebního materiálů zástupcem objednatele v prostorách objednatele dle přílohy č.1. této Smlouvy v pracovních dnech mezi 8.00 až 15.00 hod. Pokud by nebylo v prostorách objednatele možné spotřební materiál předat z viny objednatele, zajistí poskytovatel předání v nejkratším možném náhradním termínu bez sankce za případné prodlení dle čl. VI. a bez sankce či vícenákladů pro objednatele.
- Veškerá cena za tyto výše uvedené dodávky spotřebního materiálu vč. monitorovacího systému atd. bude strukturovaná do tří složek (viz. článek 6 bod 6.3. ZD).
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit VZ
- TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky