Veřejná zakázka: Tvorba LHP pro LHC AOPK ČR – dle krajského rozdělení s platností od 1.1. 2017 do 31.12. 2026

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4552
Systémové číslo: P16V00000585
Počátek běhu lhůt: 29.03.2016
Nabídku podat do: 08.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tvorba LHP pro LHC AOPK ČR – dle krajského rozdělení s platností od 1.1. 2017 do 31.12. 2026
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vyhotovení elaborátu lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“), t. j. vyhotovení textové části LHP, hospodářské knihy, lesnických map a dalších náležitostí pro pozemky ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření pro AOPK ČR, uvedené v příloze č. 1.
Zhotovitel se zavazuje zpracovat LHP pro lesy objednatele v souladu se zákonem o lesích č. 289/1995 Sb., vyhláškou MZe ČR o lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb. a se zákonem ČNR o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění platných k datu podpisu smlouvy při respektování zákonů a vyhlášek a ostatních právně závazných předpisů s předmětem díla souvisejících.
LHP bude vyhotoven v digitální a analogové formě, vše dle aktuálně platného informačního standardu lesního hospodářství (ISLH) pro lesní hospodářské plány schváleného MZe ČR.
Textová část LHP bude vypracována dle vyhlášky č. 84/1996 Sb. v platném znění ve dvou vyhotoveních. Bude opatřena pevnou vazbou. Textová část bude dodána také ve formátu *.pdf.
Hospodářská kniha bude vypracována dle § 4 a § 7 vyhlášky č. 84/1996 Sb. v platném znění a dle požadavků objednatele, vytištěna bude ve dvou vyhotoveních, z toho jedno z nich bude obsahovat list pro vedení lesní hospodářské evidence. Bude opatřena pevnou vazbou. Hospodářská kniha bude dodána také ve formátu *.pdf.
Analogové lesnické mapy budou provedeny v soutisku s okolními majetky (rastr OPRL, nebo aktualizované mapové podklady LHP), případný souhlas okolních vlastníků zajistí objednatel. Mapy budou vyhotoveny v následujících druzích a počtech:

porostní 1 : 10000 2 paré, oboustranně foliované, skládané, v pouzdru
porostní 1 : 10000 1 paré, nefoliované
těžební 1 : 10000 2 paré, nefoliované
Digitální data LHP budou vyhotovena ve formátech xml, mapové podklady ve formátech tax/topol a shp.
Veškerá data LHP v požadovaných formátech (včetně textové části a hospodářské knihy) budou předána na nosičích CD v počtu 2 paré.
Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo plně schopné k předložení schvalujícímu orgánu státní správy lesů předat nejpozději v termínu do 5.12.2016.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 678 027 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky