Veřejná zakázka: Obnova biotopu perlorodky říční v údolní nivě Lužního potoka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4406
Systémové číslo: P16V00000439
Počátek běhu lhůt: 09.03.2016
Nabídku podat do: 18.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova biotopu perlorodky říční v údolní nivě Lužního potoka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zhotovitel provede stavbu „Obnova biotopu perlorodky říční v údolní nivě Lužního potoka (dále jen „dílo“) podle projektové dokumentace k provedení stavby „Obnova biotopu perlorodky říční v údolní nivě Lužního potoka“. Zpracovatelem projektové dokumentace je KV + MV AQUA, Koldínova 1, 130 00 Praha 3, červen 2014. Zhotovitel je povinen sjednané práce provést v termínu do 30. 9. 2016.
Dílo je součástí projektu „Obnova biotopu perlorodky říční v údolní nivě Lužního potoka a monitoring“, reg. č. MGSII-57, který je realizován za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí.
Zhotovitel vytvoří nové vodní dílo – vedlejší koryto (ve smyslu §55, bod 1, odst.l zákona o vodách), jehož hlavním účelem je tvorba detritu (vhodná potrava pro populace perlorodky říční v Lužním potoce) a současně obnova biotopu perlorodky říční.
Zhotovitel ponechá původní koryto Lužního potoka v původním stavu jako koryto pro odtok povodňových průtoků. Zhotovitel vybuduje rozdělovacím objektem přírodního charakteru, s možností regulace průtoku pro dělení vody do původního koryta a do nového vodního díla. Objekt je projektován jako migračně prostupný, stejně jako objekt navrácení nového vodního díla do původního toku.
V současné době protéká Lužní potok upraveným napřímeným korytem s oblouky velkých poloměrů, opevněným ve dně a patách svahů. Koryto je zahloubeno cca 1,0 až 1,2 m pod úroveň terénu, má pravidelný lichoběžníkový profil. V celé trase prochází tok lučními pozemky. Tento úsek odolává samorevitalizačním schopnostem vody. Realizace akce je úzce spojována s vybudováním tzv. odchovného prvku na Lužním potoce (pod úsekem řešené akce).
Popis prací: Podrobný popis prací je uveden ve zpracované dokumentaci pro provedení stavby.
Stavba zahrnuje 5 stavebních objektů:
• SO 01 – vodní dílo, rozdělovací objekt, rybí úkryty
• SO 02 – dnová peřej
• SO 03 – zpevněný přejezd
• SO 04 – prahy na levostranném přítoku
• SO 05 – vedlejší a ostatní náklady
Součástí stavby nejsou žádná technologická zařízení.

Přístup:
Přístup na staveniště se předpokládá po stávajících místních komunikacích. Po dokončení stavby zhotovitel uvede případné poškozené pozemky do původního stavu.

Místo plnění zakázky je v k. ú Pastviny u Studánky, okres Cheb, Karlovarský kraj. Tok č. 10101405 Lužní potok, č. hydrologického pořadí 1-15-05-006; říční km vodního toku (konec stavby) 5,766 km a říční km vodního toku (začátek stavby) 5,052 km (přímé určení polohy (konec stavby) 998692; 900459 a přímé určení polohy (začátek stavby) 997990; 900341).

2) Předpokládaný začátek realizace zakázky: po ukončení výběrového řízení, předpoklad 2.5. 2016
3) Termín dokončení zakázky: Předání díla: do 30.9. 2016

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 685 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky