Veřejná zakázka: Výroba a instalace hraničníků CHKO Brdy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4364
Systémové číslo: P16V00000397
Počátek běhu lhůt: 07.03.2016
Nabídku podat do: 22.03.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výroba a instalace hraničníků CHKO Brdy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výroba a instalace dřevěných hraničníků. Akce je financovaná zadavatelem v rámci vyhlašování CHKO Brdy a navazuje na výrobu smaltovaných tabulí pro označení podle vyhlášky MŽP č. 64/2011 Sb. a infotabulek.

Cílem zakázky je označení hranice nově vyhlášené CHKO Brdy dle legislativních požadavků a podávání základních informací o chráněném území formou infotabulek. Jde celkem o 103 hraničníků rozmístěných na hranici CHKO Brdy, přičemž každý hraničník nese smaltovanou tabulku se státním znakem, smaltovanou tabulku s kategorií a názvem území a dibondovou infotabulku se základním popisem území.

Předmětem této zakázky je výroba a instalace hraničníků. Zakázka v sobě zahrnuje výrobu dřevěné části stojanu (ze dřeva modřínu či dubu ze zemí EU, bližší požadavky viz přílohy č. 1 a 2 návrhu smlouvy), doplnění dalších součástí potřebných pro instalaci (kovové patky a materiál na ukotvení – viz příloha č. 1 návrhu smlouvy), převzetí smaltovaných tabulí a infotabulek (Jince č. p. 461, 262 23 Jince), dopravu veškerého materiálu na místo instalace a vlastní instalaci. Pokud bude v průběhu tohoto procesu cokoli ještě přepravováno či dočasně uskladňováno, zahrnuje zakázka i takové činnosti. Technická dokumentace výrobku včetně ukotvení v terénu je přílohou č. 1 návrhu smlouvy. Další požadavky na provedení stojanů jsou uvedeny v příloze č. 2 návrhu smlouvy. Kovový profil bude vždy buď opatřen ochranným nátěrem hnědé barvy nebo anikorozní úpravou povrchu.

Smaltované tabule a infotabulky budou k vyzvednutí na místně příslušném pracovišti zadavatele (Jince č. p. 461, 262 23 Jince). Pokud by došlo ke skluzu v dodání infotabulek z výroby, bude součástí zakázky pouze instalace smaltovaných tabulí, které již jsou vyrobené. Kontaktní osobou je Ing. Lucie Kastnerová, lucie.kastnerova@nature.cz, tel. 603 567 653.

Poloha všech hraničníků k instalaci je dána souřadnicemi ve formátu GPS v tabulce, která je přílohou č. 3 smlouvy o dílo. Před zahájením prací zadavatel poskytne zhotoviteli souhlasy vlastníků pozemků, na kterých budou hraničníky instalované. V návaznosti na projednávání s vlastníky pozemků může dojít ke změně umístění jednotlivých objektů nebo k rozhodnutí o tom, že se některý objekt nebude instalovat. Nabídky uchazečů proto musejí obsahovat jednotkové ceny za výrobu hraničníků i za instalaci každého hraničníku.

Předání instalovaných hraničníků proběhne v termínu předem dohodnutém s výše uvedenou kontaktní osobou zadavatele za jeho osobní přítomnosti podepsáním předávacího protokolu, nejpozději však do 30. května 2016, resp. do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Dodavatel zodpovídá za případné škody vzniklé na předmětu zakázky až do doby předání. Zároveň poskytuje záruku na materiál, pevnost konstrukce, pevnost ukotvení v zemi a prorezavění kotevního profilu odpovídající přírodním podmínkám v místě instalace v délce 24 měsíců od předání poslední části díla. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění.

Popis prací:
Výroba a instalace hraničníků CHKO Brdy ve výše uvedeném provedení a počtu na určená místa, nejpozději do 30.5. 2016.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 619 835 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky