Veřejná zakázka: Zajištění činnosti bezpečnosti ochrany a zdraví při práci a požární ochrany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4244
Systémové číslo: P16V00000277
Počátek běhu lhůt: 10.02.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění činnosti bezpečnosti ochrany a zdraví při práci a požární ochrany
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Služby v oblasti požární ochrany:
PORADENSKÁ A KONTROLNÍ ČINNOST:
• automatické poskytování veškerých informací o úkolech, které je povinen příkazce plnit v závislosti na změnách právních předpisů.
• navrhování organizace řízení a kontroly PO

VÝKONNÁ ČINNOST:
• zpracování a vedení předepsané dokumentace PO tak, jak vyplyne ze schváleného posouzení požárního nebezpečí
• provádění školení vedoucích zaměstnanců o PO
• odborná spolupráce při školení zaměstnanců, provádění odborné přípravy požární hlídky, bude-li ustavena
• zpracování rozborů, zpráv a hlášení o stavu PO na jednotlivých pracovištích minimálně 1x ročně do 30.11.
• provádění pravidelných prohlídek všech regionálních pracovišť a ředitelství AOPK ČR v počtu a rozsahu (počet prohlídek a rozsah hodin), který je uveden v harmonogramu prací pro období platnosti této smlouvy (dále jen „harmonogram prací“). Poskytovatel není povinen odstraňovat zjištěné závady, je však povinen navrhnout způsob nápravy.
• aktualizace při změně právních předpisů s důrazem na části pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím
• vedení požární knihy
• účast na jednání o PO, o kterém bude alespoň 5 pracovních dnů předem informován
• schvalování dokumentace, k jejímuž schválení je poskytovatel ze zákona a prováděcí vyhlášky zmocněn
Služby v oblasti BOZP:
• provádění pravidelných kontrol všech regionálních pracovišť a ředitelství AOPK ČR v počtu a rozsahu (počet kontrol a rozsah hodin), který je uveden v harmonogramu prací, se zaměřením na BOZP jak požadují ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Při provádění kontrol bude příkazník vycházet z požadavků právních předpisů platných pro vykonávané činnosti v organizaci
• kontroly budou vedeny i se zaměřením na dodržování Vyhlášky MZV č. 20/1989 Sb., o úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovního prostředí (Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 155)
• provádění školení k BOZP pro vedoucí pracovníky
• zajišťování odborného školení zaměstnanců pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí lezecké výbavy
• zpracování zpráv k BOZP na pracovištích (dle zjištěných nedostatků), minimálně 1x ročně do 30.11.
• zpracovávání návrhů vnitřních předpisů, vč. jejich aktualizace při změně právních předpisů
• zpracovávání zpráv o prevenci rizik v rámci mapy rizik příkazce
• kontroly záznamů o úrazech z jednotlivých pracovišť
• poradenství a konzultace po vzniku pracovního úrazu s vedoucím pracovníkem příslušného pracoviště
• vedení centrální evidence pracovních úrazů a zajištění jejich registrace podle platných předpisů, kontrola plnění požadavků plynoucích z obecně platných předpisů o evidenci pracovních úrazů
• spolupráce při předkládání návrhů (na základě dodaných lékařských zpráv) na odškodnění za bolest při pracovních úrazech ve smyslu nařízení vlády č. 276/2015 Sb.
• účast na jednání o BOZP s příslušnými orgány, o kterém bude příkazník alespoň 5 pracovních dnů předem informován
• upozorňovat příkazce průběžně na zjištěné nedostatky v oblastech BOZP a ergonomických požadavků v pracovním procesu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 55 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky