Veřejná zakázka: Vyhotovení plánu péče o NPR Adršpašsko-teplické skály, NPR Broumovské stěny a NPP Polické stěny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 422
Systémové číslo: P14V00000416
Počátek běhu lhůt: 09.07.2014
Nabídku podat do: 21.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení plánu péče o NPR Adršpašsko-teplické skály, NPR Broumovské stěny a NPP Polické stěny
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zakázka je rozdělena na tři části.

Část a)
Vyhotovení plánu péče o národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály

Předmětem zakázky je vypracování plánu péče o národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály o výměře 1713 ha vyhlášenou vyhláškou 95/2007 Sb. Plán péče bude vypracován na období let 2016 – 2025 v souladu s vyhláškou č. 64/2011 Sb. a platnou Osnovou plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma. Grafické přílohy plánů péče budou vypracovány podle platného kartografického manuálu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (KARTOGRAFICKÝ MANUÁL, Sekce vnitřních služeb a informatiky AOPK ČR, říjen 2012). Osnova a Kartografický manuál jsou součástí zadávací dokumentace.

Část b)
Vyhotovení plánu péče o národní přírodní rezervaci Broumovské stěny

Předmětem zakázky je vypracování plánu péče o národní přírodní rezervaci Broumovské stěny o výměře 558 ha vyhlášenou vyhláškou 258/2009 Sb., v platném znění. Plán péče bude vypracován na období let 2016 – 2025 v souladu s vyhláškou č. 64/2011 Sb. a platnou Osnovou plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma. Grafické přílohy plánů péče budou vypracovány podle platného kartografického manuálu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (KARTOGRAFICKÝ MANUÁL, Sekce vnitřních služeb a informatiky AOPK ČR, říjen 2012). Osnova a Kartografický manuál jsou součástí zadávací dokumentace.

Část c)
Vyhotovení plánu péče o národní přírodní památku Polické stěny

Předmětem zakázky je vypracování plánu péče o národní přírodní památku Polické stěny o výměře 686 ha vyhlášenou vyhláškou 260/2009 Sb., v platném znění. Plán péče bude vypracován na období let 2016 – 2025 v souladu s vyhláškou č. 64/2011 Sb. a platnou Osnovou plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma. Grafické přílohy plánů péče budou vypracovány podle platného kartografického manuálu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (KARTOGRAFICKÝ MANUÁL, Sekce vnitřních služeb a informatiky AOPK ČR, říjen 2012). Osnova a Kartografický manuál jsou součástí zadávací dokumentace.Pro všechny části zakázky platí:

Objednatel poskytne zhotoviteli do 15 dnů od uzavření smlouvy tyto podklady: hranice předmětného chráněného území ve formátu.shp, data platných lesních hospodářských plánů pro dotčené maloplošné zvláště chráněné území (dále jen MZCHÚ), aktuální plán péče předmětného MZCHÚ, výsledky dosavadních výzkumů a průzkumů, které má objednatel k dispozici v rezervační knize. Plán péče bude zpracován na základě těchto podkladů a pokynů objednatele a na základě vlastního terénního šetření zhotovitele. Cíle nového plánu péče budou vycházet z cílů a zásad současně platného plánu péče.
Dílčí plochy lesních ekosystémů budou pro návrh managementu ztotožněny se stávajícími jednotkami prostorového rozdělení lesa dle platných lesních hospodářských plánů do podrobnosti porostních skupin. Došlo-li na některých stávajících dílčích plochách k změně stavu chráněného území, např. obnovou v mýtně zralých porostních skupinách, tyto plochy budou vyčleněny jako nové samostatné dílčí plochy (podskupiny). Bude-li v dílčích plochách navržen těžební zásah, bude specifikován buďto objemem m3 dřeva bez kůry nebo procentickým podílem ze současné zásoby dřeva. Bude-li v dílčích plochách navržen výchovný zásah, bude podrobně specifikován ve vztahu k druhům dřevin. Bude-li v dílčích plochách navržena umělá obnova, bude vycházet z obecných cílů plánu péče a z konkrétních podmínek stanoviště a ze stavu přirozené obnovy a bude podrobně specifikována druhem dřevin a jeho podílem na umělé obnově.

Plán péče bude proto obsahovat mimo jiné tyto přílohy:
• mapa orientační, parcelní, typologická, mapa stupňů přirozenosti lesních ekosystémů,
• rozbor současného stavu lesních porostů (tabulky), rámcové způsoby řízení lesa v MZCHÚ podle vymezeného hospodářského souboru, podrobný plán opatření na lesních pozemcích v MZCHÚ podle porostních skupin včetně jejich podrobného popisu s vyjádřením aktuální dřevinné skladby, plošného vymezení a v případě těžebního zásahu i objemu plánované těžby dřeva vyjádřené m3 nebo procentickým údajem z celkové zásoby porostní skupiny,
• případný návrh změny rozdělení lesa,
• specifikace postupu při provádění nahodilých těžeb v lesních porostech MZCHÚ,
• plán opatření pro bezlesé plochy v rámci MZCHÚ,
• lesnická mapa porostní,
• lesnická mapa se zákresem navrhovaných opatření, především úmyslných mýtních těžeb,
• mapa neživé přírody (geologie, geomorfologie, speleologie)
• podstatná doporučení pro management MZCHÚ, která vzešla z odborných přírodovědných studií a průzkumů, jež jsou k dispozici v rezervační knize, budou zapracována do plánů péče, konkrétně do odborného a věcného odůvodnění cílů a způsobů péče + do plánu zásahů a opatření. Tyto odborné podklady jsou založeny ve veřejně přístupné rezervační knize vedené pro jednotlivá MZCHÚ objednatelem.

Zhotovitel bude při vyhotovení plánu péče respektovat mimořádný význam MZCHÚ z hlediska dochovaných fenoménů neživé přírody i z hlediska návštěvnosti veřejností a rozličných rekreačních aktivit. V rozborové části proto bude kladen důraz na podrobné zpracování škodlivých vlivů rozličných rekreačních aktivit na předmět ochrany a v návrhové části na návrh opatření sloužící k omezení těchto škodlivých vlivů.
Textová a tabulková část díla bude dodána v 5 vytištěných pare (A4, kroužková vazba) a současně v digitální formě na CD nebo DVD nosiči v 1 pare ve formátu MS WORD.doc a MS Excel.xls a současně ve formátu pdf. Součástí díla budou též mapové přílohy dle vyhlášky č. 64/2011 Sb., Osnovy a Metodiky v příslušných formátech a měřítcích. Tyto mapové přílohy budou v 1 pare dodány též v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu .jpg nebo .shp nebo .pdf.
Zpracování návrhu plánu péče a jeho předání objednateli bude provedeno do 31.10.2014.
Podrobnější lokalizace předmětného zvláště chráněného území je patrná z mapové přílohy smlouvy na příslušnou část zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 739 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky