Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva části vrchu Libeš 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3293
Systémové číslo: P15V00001461
Počátek běhu lhůt: 14.09.2015
Nabídku podat do: 25.09.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva části vrchu Libeš 2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C2. Jedná se o extenzivní pastvu smíšeným stádem ovcí a koz po dobu 10 dní na lokalitě Libeš za účelem podpory populací stepních druhů rostlin a živočichů. Smíšené stádo bude mít min. 30 ks ovcí a min. 5 ks koz. Opatření bude provedeno na celkové vymezené ploše 1,0623 ha v k. ú. Želkovice u Loun (po snížení z důvodu výskytu dřevin o 15% činí pasená plocha 0,9030 ha) na p. p. č. 213/1 dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze VZ.
Je možné realizovat zakázku dvěma způsoby pastvy:
A. Pastva smíšeným stádem za pomoci ovčáckých psů průměrně 10 hod. denně.
B. Pastva pomocí oplůtků.
Při plnění zakázky musí zhotovitel respektovat aktuální stav vegetace na lokalitě. Zhotovitel se bude řídit pokyny pracovníků AOPK ČR, RP Ústecko ve věcech nocování zvířat apod.
Součástí zakázky je i doprava zvířat na lokalitu, zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí zakázky není kosení nedopasků.
Jedná se o nepřístupný a svažitý pozemek obklopený lesním porostem.
Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem SPPKD_02-003_2015_PASTVA, který je v příloze VZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky