Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva v EVL Raná-Hrádek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3245
Systémové číslo: P15V00001413
Počátek běhu lhůt: 05.09.2015
Nabídku podat do: 16.09.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - pastva v EVL Raná-Hrádek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C2. Jedná se o pastvu smíšeným stádem ovcí a koz po dobu min. 30 dní na lokalitě Raná za účelem podpory populací stepních druhů rostlin a živočichů. Smíšené stádo bude mít min. 200 ks ovcí a min. 20 ks koz. Opatření bude provedeno na celkové vymezené ploše 7,6806 ha v k. ú. Raná u Loun na p. p. č. 261/35, 261/36, 315/5, 315/7, 398, 1131/2, 1131/3, 1131/4, 1131/5, 1135, 1138/2, 1140/7, 1141, 1161/37 dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze.
Je možné realizovat zakázku dvěma způsoby pastvy:
A. Pastva smíšeným stádem za pomoci ovčáckých psů průměrně 10 hod. denně.
B. Pastva pomocí oplůtků o mimimálně výměře 0,75 ha. Oplůtek se bude každé cca 3 dny přesouvat dle aktuálního stavu vegetace a pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Ústecko.
Součástí zakázky je i doprava zvířat na lokalitu, zajištění nezbytné péče o stádo po dobu pastvy. Součástí zakázky není kosení nedopasků.
Při plnění zakázky musí zhotovitel respektovat aktuální stav vegetace na lokalitě a zásady ochrany zvláště chráněných a ohrožených druhů organismů. Zhotovitel se bude řídit pokyny pracovníků AOPK ČR, RP Ústecko ve věcech týkajících se výpasů dílčích ploch.
Jedná se o méně úživný biotop, stádo je vzhledem k vysoké návštěvnosti Rané a blízkosti sídel nutné hlídat 24 hodin denně.
Pastvu je možné realizovat v období od 25.9. do 30.10. 2015.
Pastva bude probíhat v souladu se schváleným standardem SPPKD_02-003_2015_PASTVA, který je v příloze.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 125 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky