Veřejná zakázka: Zabezpečení návodního svahu hráze v NPR Novozámecký rybník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3244
Systémové číslo: P15V00001412
Počátek běhu lhůt: 07.09.2015
Nabídku podat do: 16.09.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zabezpečení návodního svahu hráze v NPR Novozámecký rybník
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1) Předmět zakázky:
Jedná se o opravu návodního svahu (zdi) hráze Novozámeckého rybníka, vodního díla III. kategorie v NPR Novozámecký rybník na pozemku parc. č. 566/1 v k. ú. Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí, způsob využití rybník, druh pozemku vodní plocha, zapsáno na LV 60001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký, Katastrální pracoviště Česká Lípa.

Realizace bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace „Silnice I/9 Zahrádky, zabezpečení silnice na hrázi Novozámeckého rybníka, duben 2014, SO 2 – Návodní zeď“ zpracované společností VODNÍ DÍLA - TBD a.s. v dubnu 2014.
Zadavatel upozorňuje, že předmětem této zakázky je pouze SO 2- Návodní zeď s tím, že SO-1- Pažení již byl realizován ČR - Ředitelstvím silnic a dálnic.

Zadavatel upozorňuje na nutnost dodržovat podmínky projektové dokumentace a podmínky související s požadavky památkové péče a národní přírodní rezervace Novozámecký rybník.
Součástí ceny díla jsou veškeré práce vč. geodetických prací, stanovené projektovou dokumentací při dodržení veškerých podmínek rozhodnutí, souhlasů a vyjádření dotčených orgánů a organizací i majetkoprávní vyrovnání za zábor staveniště (stanovisko obce Zahrádky) a přístupové komunikace (pan Dvořák 724 322 020, email: sv.dvorak@tiscali.cz).
Veškeré činnosti budou provedeny zejména v souladu s:
- stavebním povolením vydaném Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství - č.j. KULK 60702/2015 ze dne 28.srpna 2015,
- závazným stanoviskem vydaným MěÚ Česká Lípa, stavebním úřadem oddělení památkové péče č.j. MUCL 150421/2014 ze dne 7.srpna 2014,
- rozhodnutím AOPK ČR, č.j. SR/0059/KK/2015-7 ze dne 13.8. 2015 o povolení výjimky v NPR Novozámecký rybník.

Zadavatel výslovně upozorňuje na nutnost dodržovat technologie a podmínky projektové dokumentace. Zajištění podmínek pro kvalitní provedení betonáže a zdění (např. zateplení prostoru stavby při nízkých teplotách v průběhu stavby, nahřívání kamenů apod.) a zajištění potřebného množství přiměřeně kvalitních pískovcových bloků pro opravovaný úsek návodní zdi, bude řešit zhotovitel stavby v rámci dohodnuté ceny.
Zpracování havarijního a povodňového plánu není předmětem zakázky, zajistil je objednatel.

Záruční doba pro stavební práce je stanovena na 60 měsíců, což je doba plně odpovídající charakteru předmětu veřejné zakázky. Délka požadované záruční doby je obvyklá a běžně zhotoviteli staveb poskytovaná a zabezpečuje zadavateli dostatečně dlouhou dobu na zjištění případného nekvalitního plnění. Nastavení délky lhůty vychází ze zkušeností z obdobných realizovaných veřejných zakázek a podmínek dotačních programů na zajištění udržitelnosti díla.

2) Popis prací: V rámci realizace akce (OBJ. 02) bude provedeno rozebrání stávajícího poškozeného úseku návodní zdi a následná výstavba nové opěrné zdi s pískovcovým obkladem. Je nutné respektovat požadavky z projektové dokumentace na vzhled pískovcového obkladu.
Stavební práce na OBJ. 02 budou realizovány při vypuštěném rybníku po dokončení výlovu. Vypuštění rybníka a výlov zajistí uživatel vodního díla, Rybářství Doksy s.r.o. Po dobu stavby budou veškeré průtoky převáděny lovištěm kolem prostoru stavby a přes vyhrazená stavidla výpusti do Robečského potoka pod hrází. V průběhu stavby budou zhotovitelem stavby dodržovány pokyny stanovené v Povodňovém plánu stavby i v projektové dokumentaci. Napouštění rybníka bude zahájeno až po dokončení a převzetí díla. Napuštění rybníka zajistí uživatel vodního díla, Rybářství Doksy s.r.o.
Výlov Novozámeckého rybníka je plánovaný na 14.10.2015. Zahájení stavby se předpokládá 15.10. 2015 s možnou přípravou staveniště od 5.10.2015. Stavba OBJ. 02 bude realizována v jedné etapě nejpozději do 15.12.2015, neboť ten den bude zahájeno napouštění rybníka.

Přístup:
Přístup na staveniště se předpokládá po stávajících místních komunikacích uvedených v projektové dokumentaci. Majetkoprávní vypořádání příjezdu k lovišti je nutné dojednat s majitelem pozemku parc. č. 487/1 v k.ú. Zahrádky u České Lípy v souladu se souhlasem s přístupem na staveniště ze dne 15.7.2015 – Ing. Dvořák. Podmínky pro využití ploch pro dočasné skládky materiálu a zařízení staveniště je nutno dojednat s majiteli příslušných pozemků (viz stanovisko obce Zahrádky ze dne 7.7.2014). Majtekoprávní vypořádání s dotčenýmí subjekty je součastí nabídkové ceny.
Trasy pro dopravu budou nejprve zdokumentovány, před zahájením dopravy budou v problematických místech zpevněny a po dokončení budou případné poškozené pozemky uvedeny do původního stavu.

Bližší podmínky stanoví přiložená smlouva a projektová dokumentace a stanoviska.

Maximální možná nabídková cena je zadavatelem stanovena na 2 728 708 Kč vč. DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 255 131 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky