Veřejná zakázka: Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000 – fytocenologické snímkování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2628
Systémové číslo: P15V00000798
Počátek běhu lhůt: 04.06.2015
Nabídku podat do: 16.06.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000 – fytocenologické snímkování
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je pořízení fytocenologických snímků za účelem zhodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000. Úsilí bude zaměřeno na opakování fytocenologických snímků pořízených v minulosti. Bližší zadání je ve vzoru Smlouvy. Uchazeč může podat nabídku na jednu a nebo obě částí zakázky, na každou však zvlášť. Předpokládaná cena zakázky je stanovena jako nepřekročitelná. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit kteroukoliv část zakázky v případě důvodů hodných zřetele, např. při překročení ceny příslušné části zakázky.

Jednotlivé části veřejné zakázky:
Část č. 1: Západ, 22 fytocenologických snímků za 27 280 Kč bez DPH (33 009 Kč vč. 21% DPH). Část č. 2: Severní Čechy a okolí, 31 fytocenologických snímků za 38 440 Kč bez DPH (46 512 Kč vč. 21% DPH).
Celkem: 53 fytocenologických snímků za 65 720 Kč bez DPH (79 521 Kč vč. 21% DPH).
Jednotlivé části veřejné zakázky jsou popsány také v příloze.

Jednotlivé fytocenologické snímky určené k zopakování jsou přesně lokalizovány. Jejich umístění je zobrazeno na MapoMat AOPK ČR (http://mapy.nature.cz/) v tematické úloze Aplikovaná ochrana přírody, vrstva Veřejná zakázka – opakování historických fytocen. snímků.

Technické podmínky a zvláštní technické podmínky:

Pro vlastní postup prací a výslednou podobu díla je závazná metodika opakování fytocenologických snímků zaznamenaných v minulosti na travních porostech v lokalitách soustavy Natura 2000, která je umístěna na Portálu Informačního systému ochrany přírody (http://portal.nature.cz/ – Datové zdroje – Opakování historických snímků).

Objednatel bude zhotoviteli předávat pokyny a údaje potřebné k provádění díla.

Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny odborného garanta (Ing. Iva Hönigová).
Zhotovitel odevzdá objednateli zastoupenému garantem data zápisem do předepsaných elektronických formulářů a elektronicky dodá další dokumentaci k jednotlivým snímkům podle metodiky (fotodokumentaci, situační náčrty). Dále zpracuje závěrečnou zprávu, ve které stručně shrne výsledky práce a popíše významné zkušenosti ze zpracování zakázky (problematické kroky, významné okolnosti ovlivňující práci atd.).

Zhotovitel se zavazuje k dodržování všech platných obecně závazných norem a právních předpisů (zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, norem a předpisů na úseku ochrany životního prostředí a norem požární ochrany).

Pro části zakázky, jejichž realizace bude probíhat na území národního parku, je uchazeč povinen si zajistit povolení ke vstupu a vjezdu na území příslušného národního parku pro daný kalendářní rok. Následky neobstarání si příslušného povolení nese uchazeč.

Pro části zakázky, jejichž realizace bude probíhat na území CHKO, NPR, PR, NPP a PP, je dodavatel povinen zjistit, zda realizace konkrétní činnosti či zásahu není zahrnuta v bližších ochranných podmínkách daného zvláště chráněného území. Pokud ano, je povinen požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání předchozího souhlasu k této činnosti či zásahu podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Následky neobstarání si příslušné výjimky nese uchazeč.

Uchazeč, který bude vyzván k uzavření smlouvy, musí před jejím podpisem předložit originály nebo ověřené kopie dokladů, dle § 53 a to způsobem, stanoveným v § 53/3 zákona, výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a potvrzenou referenci.

Předpokládaný začátek realizace zakázky: červen až červenec 2015

Termín dokončení zakázky: leden 2016

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 65 720 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky