Veřejná zakázka: Mapování a monitoring evropsky významných druhů cévnatých rostlin v soustavě Natura 2000

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2610
Systémové číslo: P15V00000780
Počátek běhu lhůt: 09.06.2015
Nabídku podat do: 19.06.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mapování a monitoring evropsky významných druhů cévnatých rostlin v soustavě Natura 2000
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních údajů o stavu populací 15 druhů evropsky významných cévnatých rostlin. Při jejich monitoringu budou zjišťovány populační a stanovištní chrakteristiky podle Metodik monitoringu evropsky významných druhů, které jsou přístupné na webových stránkách AOPK ČR. Mapování za účelem zjištění nových lokalit bude realizováno na vytipovaných lokalitách. Všechna získaná data budou uložena do nálezové a monitorovací databáze AOPK ČR.

Jednotlivé části veřejné zakázky:

Část 1 - Mapování a monitoring zvonku českéno (Campanula bohemica) v rozsahu 40 lokalit a všivce krkonošského (Pedicularis sudetica) v rozsahu 10 lokalit v evropsky významné lokalitě Krkonoše. Pro každý druh bude zhotovena závěrečná zpráva s vyhodnocením celkového stavu druhu, trendů populací a návrhů managementu.

Část 2 - Mapování a monitoring oměje tuhého moravského (Aconitum firmum subsp. moravicum) v rozsahu 50 lokalit v evropsky významné lokalitě Beskydy, včetně závěrečné zprávy s vyhodnocením celkového stavu druhu a trendu populací a řešením taxonomické problematiky (určování druhu v terénu) a návrhů managementu.

Část 3 - Mapování a monitoring 12 evropsky významných druhů cévnatých rostlin v soustavě Natura 2000: pelyňku Pančičova (Artemisia pancicii) – 5 lokalit, včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum) – 10 lokalit, mečíku bahenního (Gladiolus palustris) – 9 lokalit, sinokvětu chrpovitého (Jurinea cyanoides) – 2 lokality, žabníčku vzplývavého (Luronium natans) – 3 lokality, kuřičky hadcové (Minuartia smejkalii) – 7 lokalit, koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) - 20 lokalit, kavylu olysalého (Stipa zalesskii) – 5 lokalit, starčku dlouholistého moravského (Tephroseris longifolia subsp. moravica) – 5 lokalit, lněnky bezlistenné (Thesium ebracteatum) – 1 lokalita, hlízovce Loeselova (Liparis loeselii) – 1 lokalita a vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum) – 9 lokalit. Pro každý druh bude zhotovena závěrečná zpráva s vyhodnocením celkového stavu druhu, trendu populací a návrhů managementu.

Jednotlivé části veřejné zakázky jsou podrobně popsány v přiložené tabulce, a to včetně časové náročnosti a předpokládaných hodnot.
Technické podmínky a zvláštní technické podmínky:

Pro vlastní postup prací jsou závazné Metodiky monitoringu evropsky významných druhů cévnatých rostlin, které jsou přístupné na webových stránkách AOPK ČR (http://www.biomonitoring.cz). Zhotovitelé jsou povinni řídit se v průběhu terénních prací a při zpracování výsledků upřesňujícími pokyny garanta. Zhotovitelé odevzdají objednateli zastoupenému RNDr. Danuší Turoňovou data v elektronické podobě ve formě zápisu do internetové aplikace NDOP (u druhu vláskatce tajemného) a zápisu do internetové aplikace MOD (u ostatních druhů). Dále zhotovitelé předají v elektronické podobě ke každému druhu závěrečnou zprávu, ve které stručně shrnou výsledky práce, popíší významné zkušenosti ze zpracování zakázky a vyhodnotí stav i trendy populací evropsky významných druhů na základě získaných dat a dat uvedených v nálezové a monitorovací databázi. Pro vstup do obou aplikací (NDOP/MOD) přidělí garant zhotoviteli přihlašovací jméno a heslo.

Zhotovitel se zavazuje k dodržování všech platných obecně závazných norem a právních předpisů (zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, norem a předpisů na úseku ochrany životního prostředí a norem požární ochrany).

Pro části zakázky, jejichž realizace bude probíhat na území národního parku, je uchazeč povinen si zajistit povolení ke vstupu a vjezdu na území příslušného národního parku pro daný kalendářní rok. Následky neobstarání si příslušného povolení nese uchazeč.

Pro části zakázky, jejichž realizace bude probíhat na území vojenského újezdu je nutno prokázat povolení ke vstupu a vjezdu na území příslušného vojenského újezdu pro daný kalendářní rok. Následky neobstarání si příslušného povolení nese uchazeč.

Pro části zakázky, jejichž realizace bude probíhat na území CHKO, NPR, PR, NPP a PP, je nutné s příslušným orgánem ochrany přírody nejprve zjistit, zda realizace konkrétní činnosti či zásahu není zahrnuta v bližších ochranných podmínkách daného zvláště chráněného území. Pokud ano, je povinen požádat příslušný orgán ochrany přírody o vydání předchozího souhlasu k této činnosti či zásahu podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Následky neobstarání si příslušné výjimky nese uchazeč.

Pro části zakázky, jejichž realizace bude probíhat na území přírodní rezervace a daná činnost není ošetřena výjimkou Vlády ČR ze dne 30. 3. 2009 č. 387 povolenou AOPK ČR , si musí uchazeč požádat příslušný krajský úřad o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb. z příslušného zákonného zákazu podle § 34 cit. zákona.

Uchazeč, který bude vyzván k uzavření smlouvy, musí před jejím podpisem předložit originály nebo ověřené kopie dokladů, dle § 53, a to způsobem stanoveným v § 53/3 zákona, dále výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a potvrzenou referenci.


Předpokládaný začátek realizace zakázky: červen 2015

Termín dokončení zakázky: listopad 2015

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 305 768 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky