Veřejná zakázka: Vyhodnocení druhové diverzity a habitatová preference netopýrů ve vybraných mokřadech ČR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2221
Systémové číslo: P15V00000392
Počátek běhu lhůt: 12.03.2015
Nabídku podat do: 19.03.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhodnocení druhové diverzity a habitatová preference netopýrů ve vybraných mokřadech ČR
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky: Předmětem zakázky je zjišťování výskytu netopýrů metodou ultrazvukové detekce v charakteristických biotopech vybraných mokřadů mezinárodního významu v ČR. Mapování výskytu letounů proběhne primárně tam, kde zatím chybí seriózní data z nedávné minulosti. Vlastním terénním aktivitám bude předcházet pečlivý sběr dostupných údajů za účelem vytvoření rešerše a nálezové tabulky, na jejichž základě bude plánováno následné terénní sledování. Dle kapacitních možností je vybráno 5 mokřadů mezinárodního významu: Lednické rybníky (RS4), Litovelské Pomoraví (RS5), Poodří (RS6), Krkonošská rašeliniště (RS7) a Mokřady Dolního Podyjí (RS9):

a) Lednické rybníky: rybníky s rákosinami a břehovými porosty - RS4.02 Zámecký a Mlýnský rybníků; slanisko - RS4.03 Slanisko u Nesytu – celkem 2 podlokality
b) Litovelské Pomoraví: lužní lesy – Hejtmanka a Vrapač RS5.01; mokré louky - Kačení louka RS5.03, Plané loučky RS5.06 – celkem 3 podlokality
c) Poodří: mozaika biotopů - lužní lesy, rybníky, louky – Polanský les RS6.01, Polanská niva RS6.02, Oderský luh RS6.03, Kotvice RS604 – celkem 4 podlokality
d) Krkonošská rašeliniště: subarktická rašeliniště – Pančavská a Labská louka RS7.01, Úpské rašeliniště RS7.02 – celkem 2 lokality
e) Mokřady Dolního Podyjí: lužní lesy, lužní louky, tůně a slepá ramena – Ranšpurk, Cahnov – Soutok RS9.03, Kančí obora RS6.06, Křivé jezero RS.07 – celkem 3 podlokality

Celkový počet (pod)lokalit: 12
Vítězný uchazeč je povinen si zajistit souhla se vstupem na území Národního parku Krkonoše.

Technické podmínky a zvláštní technické podmínky:
Základní metodou bude akustická detekce echolokačních projevů netopýrů jednak na lineárních transektech, jednak s pomocí stacionárních automatických detektorů umístěných v typických habitatech dané lokality. Vlastní detekci signálů i jejich pozdější analýzu a srovnání se staršími dostupnými údaji budou primárně provádět 2 zkušení pracovníci. Terénní výzkum bude probíhat v období existence reprodukčních kolonií (V-VIII). Celkem se počítá se 2 odborníky na 12 lokalitách, z nichž každá bude sledována 2x. K dispozici budou bat-detektory Petersson D240x (HET+TM) pro sledování na lineárních transektech – druhová diverzita, a stacionární automatické detektory (HET + FD, resp. Real Time) – letová aktivita.
Zhotovitel odevzdá objednateli zprávu v elektronické podobě o stavu studovaných mokřadů ČR a návrh opatření zajišťujících adekvátní ochranu netopýrů. Analyzována budou rovněž rizika a tím i stupeň ohrožení jednotlivých druhů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 322 314 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky