Veřejná zakázka: Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007951
Id předchozího profilu ve VVZ:

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2100
Systémové číslo: P15V00000271
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 241153
Počátek běhu lhůt: 29.11.2013
Nabídku podat do: 19.02.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Integrovaný projekt, jehož klíčovým výstupem bude ucelená soustava návrhů protipovodňových (PPO) a protierozních opatření (PEO) přírodě blízkých na určené části území České republiky. Požadované řešení veřejné zakázky obsahuje vícenásobnou harmonizaci a optimalizaci vypracovaných návrhů opatření s cílem předložit státní správě a samosprávě, žadatelům a správcům toků žádoucí suboptimum pro komplexní soustavu protierozních a protipovodňových opatření na zpracovávaných hydrologických celcích v úrovni povodí III. řádu. Zásadním požadavkem na řešení projektu je vyhodnocení dopadů velkoplošných regionálních povodní a současně možnosti působení lokálních přívalových srážek ve vztahu k ochraně osob, majetku a ochraně půdy vůči nadměrné erozi. Výchozím předpokladem prací bude důkladná rešeršní práce s cílem podchytit a využít závěry všech podstatných analýz, prací a projektů realizovaných nebo připravených v daných povodích. Na to bude navazovat série podrobných analýz (geografické, pedohydrologické, hydromorfologické a klimatologické) a zpřesnění rizik povodní, sucha a eroze.
Součástí projektu bude třístupňový režim skladování, distribuce, prezentace a archivace dat formou věcné/časové posloupnosti etap řešení:
- centrální datový sklad (určeno primárně pro řešitelský tým),
- pracovní mapový portál (určeno primárně pro vnější oponenturu a doplnění soustavy návrhů přírodě blízkých protipovodňových opatření – dále též PBPO),
- prezentační mapový portál (určeno primárně pro spektrum uživatelů projektu).
Souhrn opatření navržených podle územních priorit bude vícekriteriálně vyhodnocen, budou stanoveny účinnosti opatření s ohledem na dosažený efekt v území vůči požadované ochraně. V návaznosti na soustavu opatření budou navrženy adaptační scénáře vzhledem k očekávanému výskytu sucha a celkovým možným dopadům globální klimatické změny.
Součástí finálních prací bude:
- formulace vhodné strategie realizace opatření,
- promítnutí do plánovacích dokumentů a agend (ÚAP, LPIS, KPÚ, OPRL),
- zapracování do plánů povodí, podkladů pro kontroly SZIF,
- hodnotící/klasifikační kritéria projektů do OPŽP (priorita 1.3.),
- ekonomické odhady nákladů a analýzy nákladů a užitků optimalizující hlediska projekčních, investičních a provozních nákladů navržených opatření vůči dosaženým efektům.
Zvláštní pozornost bude věnována identifikaci a minimalizaci realizačních rizik u navržených opatření, jejich prosaditelnosti a vazbě na udržitelný rozvoj daného území.
Řešení projektu bude uzavřeno sérií osvětových/školících seminářů pro celé spektrum uživatelů vždy v daném povodí III. řádu. Součástí osvěty bude cílené rozšíření příruček, brožur a letáků.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 123 218 575 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
 • IČO: 00020711
 • Poštovní adresa:
  Podbabská 2582/30
  160 00 Praha 6

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky