Veřejná zakázka: Ošetření 197 významných stromů ve stromořadích ve Velkém Dřevíči v Lískách, v Metujce pod Solovickým dvorem a v Dolních Teplicích v aleji na Skály

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1523
Systémové číslo: P14V00001514
Evidenční číslo zadavatele: PPK-34a/62/14
Počátek běhu lhůt: 05.11.2014
Nabídku podat do: 12.11.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ošetření 197 významných stromů ve stromořadích ve Velkém Dřevíči v Lískách, v Metujce pod Solovickým dvorem a v Dolních Teplicích v aleji na Skály
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Bude provedeno ošetření 17 ks významných stromů, které tvoří letité stromořadí v Lískách, které rostou na pozemcích č. parc. 186 a 159/3 k.ú. Velký Dřevíč. Konkrétně bude provedeno ošetření dvou lip velkolistých rostoucích u kamenného křížku na pozemku č. parc 186 k.ú. Velký Dřevíč provedením celkového zdravotního řezu. Dále bude ošetřeno stromořadí na pozemku č. parc. 159/3 k.ú. Velký Dřevíč a to v pořadí od křižovatky 1.javor mléč, zdravotní řez, 2. lípa sp., výchovný řez, 3. lípa velkolistá, zdravotní řez, 4. lípa velkolistá, zdravotní řez, 5. lípa velkolistá, zravotní řez, 6. lípa velkolistá,zdravotní řez, 7. jasan ztepilý, zdravotní řez, 8. lípa sp., zdravotní řez, 9. jasan ztepilý, zdravotní řez, 10. lípa sp., zdravotní řez, 11. lípa sp., výchovný řez, 12. jasan ztepilý, zdravotní řez, 13. lípa sp. (nakloněná), zdravotní řez, 14. javor klen, zdravotní řez, 15. lípa sp., zdravotní řez. Ve všech případech budou také odstraněny výmladky na kmeni pro zajištění podchodné a podjezdné výšky. Vzniklá klest (ořezané větve) bude zlikvidována odvozem nebo bude na místě seštěpkována a štěpka bude odvezena nebo volně rozptýlena na dotčených pozemcích pod korunami stromů.
Dále bude proveden výchovný řez na cca 40 let starých alejových stromech, tj. lípách velkolistých a malolistých, javorech klenech, jasanech ztepilých a akátech v celkovém počtu 121 ks rostoucích v aleji na pozemku č. parc.647/2 a 642/1 k.ú. Dolní Teplice po obou stranách silničky na úseku Dolní Teplice – Jiráskovy Skály. Vzniklá klest z odřezaných větví bude na místě ponechána za krajnicí pod stromem, její úklid následně zajistí SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.
Dále bude proveden zdravotní řez u 59 kusů letitých javorů klenů, jasanů ztepilých a javorů stříbrných rostoucích ve stromořadí na pozemku č. parc. 718 k.ú. Metujka v úseku Vlásenka – Solovický dvůr po pravé straně silnice. Vzniklá klest z odřezaných větví bude na místě ponechána za krajnicí pod stromem, její úklid následně zajistí SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.
Dodavatel v době provádění prací zajistí bezpečnost silničního provozu v souladu s příslušnými předpisy. Silniční příkopy budou obnoveny v provozuschopném profilu a bude obnovena odvodňovací funkce(vč.případné úpravy nezp.krajnic). Případné poškození silnice bude okamžitě ohlášeno správci komunikace a neprodleně uvedeno do původního stavu, nebude-li po kontrole na místě rozhodnuto jinak.
Ošetření dřevin bude provedeno stromolezeckou technikou. Práce budou provedeny v souladu s oborovým arboristickým standardem Řez stromů uveřejněným na internetových stránkách http://standardy.nature.cz.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Broumovsko
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky