Veřejná zakázka: Monitoring ptáků v České republice v letech 2014–2018

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1129
Systémové číslo: P14V00001120
Počátek běhu lhůt: 07.10.2014
Nabídku podat do: 20.10.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Monitoring ptáků v České republice v letech 2014–2018
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o výskytu ptáků, který probíhá formou terénního šetření, a jejich zápis webové aplikace NDOP (Nálezová databáze ochrany přírody), která je spravována Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK) nebo odevzdání dat ve formátu do NDOP importovatelném (tj. tabulka ve formátu XLS s přesnou strukturou, kterou po dohodě poskytne garant sledování stavu ptáků na AOPK).
Cílem je dostupnost co nejpřesnějších aktuálních informací o rozšíření a početnosti všech volně žijících druhů ptáků v České republice (ČR) orgánům ochrany přírody přes aplikaci NDOP a získání podkladů pro reporting o stavu druhů Evropské unii (EU). Povinnost sledovat stavy druhů a odevzdávat hodnotící zprávy Evropské komisi v pravidelných šestiletých intervalech ukládá orgánům ochrany přírody ustanovení směrnice Rady č. 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků.

Jednotlivé činnosti veřejné zakázky:
Metodika terénního šetření je detailně popsána v Příloze 1 a skládá se ze dvou bloků – A a B.
V bloku A je cílem jednotnou a tedy srovnatelnou metodikou zmapovat výskyt všech ptačích druhů na celém území České republiky. Blok B se provádí jen na vybraných územích a týká se pouze vybraných 24 druhů, které jsou hůře zjistitelné metodikou bloku A a zároveň druhů, jejichž bohatší nálezová data mohou přispět ke zkvalitnění ochranářských opatření. Postupuje se podle specifických metodik cílených na jednotlivé druhy a cílem je získat z vybraných kvadrátů co nejvíce nálezových dat daných druhů pomocí zvýšeného časového úsilí, hlasové provokace, či akustického monitoringu.

Technické podmínky a zvláštní technické podmínky:
Zhotovitel každoročně odevzdává objednateli všechna data z daného roku, vždy do 31.10., zápisem do aplikace NDOP nebo odevzdáním dat ve formátu do NDOP importovatelném (tj. tabulka ve formátu XLS s přesnou strukturou, kterou po dohodě poskytne garant sledování stavu ptáků na AOPK).
Za rok 2014 vyžaduje objednatel po zhotoviteli minimálně data z bloku A. V ostatních letech z obou bloků. Jelikož se území ČR monitoruje po částech a zakázka je vypsána na 5 let, požaduje zadavatel po objednateli každým rokem data z minimálně 135 kvadrátů.
Zhotovitel je povinen řídit se v průběhu terénních prací a při zpracování díla upřesňujícími pokyny garanta sledování stavu ptáků na AOPK.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 975 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky