Veřejná zakázka: IP LIFE - výřez nežádoucích dřevin na 3 plochách v EVL Oblík-Srdov-Brník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11216
Systémové číslo: P20V00000216
Datum zahájení: 13.10.2020
Nabídku podat do: 20.10.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: IP LIFE - výřez nežádoucích dřevin na 3 plochách v EVL Oblík-Srdov-Brník
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v EVL Oblík-Srdov-Brník v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C4 – Management lokalit soustavy Natura 2000.
Konkrétně se jedná o podporu předmětů ochrany stanoviště Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích - Festuco-Brometalia(6210) a druhů – přástevník kostivalový (1078), saranče skalní (4055).
Bude provedena úprava stanovištních podmínek na třech plochách vymezených zákresy nad ortofotomapami které jsou v příloze tohoto zadávacího řízení:
Plocha č. 1 - výřez nežádoucích druhů dřevin (převážně trnka obecná, růže šípková, svída krvavá, hloh obecný) v nezapojeném porostu na části pozemku p. č. 289/3 v k. ú. Mnichov u Loun. Výřez bude proveden na ploše o rozloze 0,8 ha, plocha dotčená zásahem je z důvodu roztroušenosti dřevin a ponechání jejich části snížena o 10 % na 0,72 ha. Na 50 % této plochy budou vyřezány dřeviny do 1 m výšky, na 50 % pak dřeviny do 3 m výšky. Jsou zde ztížené podmínky - jedná se o dlouhodobě neobhospodařovaný, kamenitý, svažitý a špatně přístupný pozemek.
Plocha č. 2 - výřez dřevin do 3 m výšky na části pozemku p. č. 203/2 v k. ú. Charvátce u Loun. Výřez bude proveden na vymezené ploše o rozloze 0,0941 ha, plocha dotčená zásahem je z důvodu roztroušenosti dřevin a ponechání jejich části snížena na 0,0701 ha. Jsou zde ztížené podmínky - jedná se o pozemek ve velmi svažitém, kamenitém a těžko přístupném terénu.
Na plochách 1. a 2. budou ponechány dle pokynů pracovníků AOPK ČR, RP Správy CHKO ČS jedinci ovocných stromů, perspektivní jedinci hlohů, příp. další dřeviny.
Plocha č. 3 – výřez nežádoucích druhů dřevin do 3 m výšky (především zmlazení trnovníku akátu) v nezapojeném porostu na části p. p. č. 203/3 k. ú. Charvatce u Loun. Výřez bude proveden na ploše o vymezené rozloze 0,5200 ha, plocha dotčená zásahem je z důvodu rozptýleného zmlazení a míst bez vegetace snížena na 0,1040 ha. Součástí opatření je nátěr pařízků vhodným arboricidním prostředkem nejpozději do tří hodin po provedení výřezu z důvodu potlačení pařezové výmladnosti. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin. Jsou zde ztížené podmínky - jedná se o pozemek ve velmi svažitém, kamenitém a těžko přístupném terénu
Dřeviny na všech třech plochách budou vyřezány co nejníže u země, aby bylo možno lokality v budoucnu bez problémů obhospodařovat. Odklizení veškeré vyřezané hmoty a její využití bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy.
Práce budou provedeny do 15. 11. 2020.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 103 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky